Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Nowość978-83-8211-194-1
ISBN: 978-83-8211-194-1
e-ISBN: 978-83-8211-195-8
DOI: 10.18559/978-83-8211-195-8
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Rok premiery: 2023
Strony: 174
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: open access
Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo, analiza finansowa, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, zrównoważony rozwój, raportowanie, interesariusze, bank centralny, rentowność, bankructwo, innowacje
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 45
ostatnie 3 miesiące: 591

Redakcja naukowa
Cezary Kochalski

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach niepewności

English title Economic analysis of an enterprise under conditions of uncertainty

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Kochalski, C. (red.). (2023). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach niepewności. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-195-8

W monografii zajęto się wybranymi zagadnieniami analizy ekonomicznej pod kątem wzbogacenia poznawczych, metodycznych oraz aplikacyjnych podstaw systemu oceny przedsiębiorstw. Autorzy wychodzą z założenia, że ostatnie szoki kryzysowe, w tym te związane z pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie, stawiają przed teoretykami i praktykami zadanie doskonalenia metod i narzędzi analizy ekonomicznej, zwłaszcza w odniesieniu do źródeł wyznaczających zakres i możliwości ocen, a także sposobów identyfikacji oddziaływania szoków kryzysowych na rentowność i płynność finansów przedsiębiorstw. Ulepszenie metod i narzędzi analizy ekonomicznej, dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym już na polu uniwersyteckim oraz bankowości centralnej, uznano za niezbędne w kontekście monitorowania stanu i wyników polskiej gospodarki. Monografia powstała w związku z jubileuszem 30-lecia Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wprowadzenie

1. Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Potrzeby informacyjne interesariuszy w świetle odmiennych podejść teorii interesariuszy

Wstęp

1.1. Ewolucja teorii zrównoważonego rozwoju

1.2. Teoria interesariuszy w kontekście raportowania ESG

1.3. Metoda badawcza

1.4. Potrzeby informacyjne interesariuszy

Zakończenie

Bibliografia

2. Zofia Wierzbińska, Marek Wierzbiński, Wpływ przyjętej polityki rachunkowości na wyniki analizy finansowej – decyzje jednostek w warunkach niepewności

Wstęp

2.1. Okoliczności warunkujące funkcjonowanie przedsiębiorstw w latach 2020–2023

2.2. Polityka rachunkowości jednostki i jej system sprawozdawczości finansowej

2.3. Podstawowe wskaźniki i dane finansowe służące do ich ustalenia

2.4. Wpływ polityki rachunkowości w wybranych obszarach na dane wykorzystywane w analizie finansowej

Zakończenie

Bibliografia

3. Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Ewolucja raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania informacyjne interesariuszy

Wstęp

3.1. Od raportowania niefinansowego do raportowania zrównoważonego rozwoju

3.2. Regulacje prawne w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju

Zakończenie

Bibliografia

4. Cezary Kochalski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w banku centralnym

Wstęp

4.1. Analiza ekonomiczna jako dyscyplina naukowa, metoda, funkcja zarządzania

4.2. Bank centralny w systemie funkcjonowania gospodarki i jego ocena sytuacji w sektorze przedsiębiorstw

4.3. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w procesie projektowania inflacji oraz wzrostu gospodarczego

4.4. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach kryzysu

4.5. Analiza rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw w banku centralnym

Zakończenie

Bibliografia

5. Dawid Szutowski, Rentowność przedsiębiorstw w warunkach niepewności – analiza z wykorzystaniem sieci neuronowych

Wstęp

5.1. Warunki makroekonomiczne a rentowność przedsiębiorstw

5.2. Metodyka badania

5.3. Rezultaty poznawcze

Zakończenie

Bibliografia

6. Jarosław Nowicki, Rentowność czy wydajność gotówkowa? Syntetyczny pomiar efektywności w kontekście działań z zakresu kreatywnej rachunkowości

Wstęp

6.1. Ogólny zarys pomiaru rentowności oraz wydajności gotówkowej

6.2. Rentowność i wydajność gotówkowa – podstawowe różnice i podobieństwa koncepcji

6.3. Polityka bilansowa (kreatywna rachunkowość)

6.4. Wpływ wybranych działań w ramach kreatywnej rachunkowości (polityki bilansowej) na pomiar efektywności za pomocą wskaźników rentowności i wskaźników wydajności gotówkowej

Zakończenie

Bibliografia

7. Piotr Ratajczak, Holistyczna koncepcja procesu bankructwa przedsiębiorstwa

Wstęp

7.1. Symptomy bankructwa w pułapce badań ilościowych

7.2. „Drogi” do bankructwa przedsiębiorstwa

7.3. W poszukiwaniu teorii dla predykcji bankructwa

7.4. Koncepcja procesu bankructwa przedsiębiorstwa

Zakończenie

Bibliografia

8. Agata Sierpińska-Sawicz, Przyczyny i skutki zatorów płatniczych w przedsiębiorstwach w sektorze B2B w Polsce i krajach europejskich

Wstęp

8.1. Przyczyny powstawania zatorów płatniczych

8.2. Terminy płatności faktur jako podstawowy instrument kredytu kupieckiego

8.3. Formy płatności faktur a zatory płatnicze

8.4. Czas przeterminowania faktur w krajach europejskich

8.5. Przyczyny przeterminowanych płatności faktur

8.6. Skutki przeterminowanych płatności faktur

Zakończenie

Bibliografia

9. Aleksandra Szulczewska-Remi, Pomiar działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Wstęp

9.1. Metodyka badań

9.2. Definicja działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

9.3. Pomiar działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

Zakończenie