Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Zasady funkcjonowania

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Uczelni odpowiedzialną za działalność wydawniczą. Administracyjnie podlega bezpośrednio rektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą. Działalnością wydawnictwa kieruje redaktor naczelny powoływany i odwoływany przez rektora.

Przy wydawnictwie działa Komitet Redakcyjny. Do jego zadań należą:

Te i inne zasady określa Regulamin organizacyjny UEP.

Zasady finansowania prac wydawniczych, kwestię honorariów autorskich i stawek obowiązujących przy zawieraniu umów na wykonanie prac wydawniczych określają zarządzenia Rektora:

Wydawnictwo jest jednostką właściwą w sprawach dotyczących prawa UEP do pierwszeństwa publikacji utworów pracowników Uczelni. Regulacje i procedury zawiera Zarządzenie Rektora nr 68/2020 w sprawie publikacji utworów naukowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w formie książek. Celem zarządzenia jest wsparcie Władz UEP w procesie zarządzania prawami autorskimi i udzielania zamówień publicznych.

Zarządzenie wprowadza konieczność złożenia (do prorektora właściwego ds. nauki) wniosku o zgodę na publikację książki wraz z sugestią, w jakim wydawnictwie miałaby się ukazać. Formularz elektronicznego wniosku: https://app.ue.poznan.pl/SubmissionOfScientificWorks

Zgłoszenia do planu wydawniczego są przyjmowane do 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego planowany rok wydania. Dotyczy to publikacji planowanych zarówno w Wydawnictwie UEP, jak i w innym wydawnictwie. Wnioski o wydanie książki w Wydawnictwie UEP mogą też być składane sukcesywnie przez cały rok i będą rozpatrywane przez Komitet Redakcyjny na kolejnych posiedzeniach.