Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Procedura recenzowania

Wszystkie monografie naukowe i podręczniki są recenzowane bez anonimizacji procesu przez specjalistów w danej dziedzinie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Warunkiem publikacji jest pozytywne zakończenie procesu recenzowania. Cały proces jest dokumentowany, a dokumentacja jest archiwizowana. Bez recenzji ukazuje się seria Materiały Dydaktyczne oraz publikacje informacyjne i okolicznościowe.

Recenzentów wybiera Komitet Redakcyjny na podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę listy minimum trzech proponowanych recenzentów oraz tematyki pracy. Komitet Redakcyjny bierze pod uwagę proponowane nazwiska, może jednak wybrać recenzenta(ów) spoza listy.

Książki kieruje się do jednego recenzenta. Wyjątkiem są prace przewidziane przez autorów do postępowania habilitacyjnego, które kierowane są do dwóch recenzentów. Warunkiem publikacji jest uzyskanie (odpowiednio) jednej lub dwóch pozytywnych recenzji. Nazwiska recenzentów są umieszczane na stronie redakcyjnej książki (za ich zgodą wyrażoną w umowie), zwykle też recenzje są cytowane na czwartej stronie okładki.

Wysokość honorarium recenzenta zależy od objętości pracy. Umowa z recenzentem obejmuje termin przesłania recenzji, zwykle nie dłuższy niż trzy miesiące. Recenzent otrzymuje pracę w formie wydruku lub/i w formie elektronicznej.

Prosimy recenzenta o kompetentną, niezależną, przedmiotową i poufnie wyrażoną opinię o przedłożonej książce. Zależy nam na możliwie zwięzłej, ale pogłębionej recenzji wydawniczej o jednoznacznej konkluzji, oraz na konkretnych postulatach/sugestiach zmian. By ułatwić i ustandaryzować proces oceny, opracowaliśmy formularze:

Formularz zamyka konkluzja wydawnicza (cztery warianty do wyboru):

  1. Utwór nadaje się do publikacji w przedstawionej formie.
  2. Utwór nadaje się do publikacji pod warunkiem wprowadzenia poprawek zgodnie ze wskazówkami recenzenta.
  3. Utwór nadaje się do publikacji pod warunkiem wprowadzenia poprawek i uzupełnień oraz po akceptacji przez recenzenta zmienionej wersji utworu.
  4. Gruntownie poprawiona wersja utworu powinna być skierowana do ponownego recenzowania.
  5. Utwór nie nadaje się do publikacji.

Recenzje są przekazywane autorom wraz z ewentualnymi dodatkowymi poprawkami i uwagami recenzenta, zgłaszanymi w formie komentarzy w wersji elektronicznej lub adnotacji na wydruku pracy.

W przypadku otrzymania recenzji pozytywnej bądź warunkowo pozytywnej (wariant 1 i 2 konkluzji) autor poprawia pracę w trybie śledzenia zmian i przesyła ją w formie elektronicznej na adres wydawnictwa. Do poprawionej pracy należy dołączyć ustosunkowanie się do recenzji (w przypadku prac planowanych do postępowania habilitacyjnego – dwie odrębne odpowiedzi na uwagi recenzyjne). Jeśli recenzent wybrał wariant 2 konkluzji, otrzymuje te materiały (pracę i odpowiedź) do ostatecznej akceptacji. Jeśli recenzent wybrał wariant 1 konkluzji, otrzymuje tylko odpowiedź autora na recenzję. Na koniec cała dokumentacja procesu recenzowania jest przedmiotem obrad Komitetu Redakcyjnego, który na jej podstawie podejmuje decyzję o przyjęciu książki do wydania.

Po kwalifikacji pracy przez Komitet Redakcyjny autor zatwierdza wprowadzone zmiany i składa w wydawnictwie ostateczną wersję pracy. Wówczas podpisywana jest z nim umowa wydawnicza.

W przypadku otrzymania negatywnej recenzji wydawniczej autor podejmuje decyzję o kontynuowaniu bądź odstąpieniu od procedury wydawniczej. Deklaracja chęci kontynuowania procedury oznacza zgodę na gruntowne poprawienie pracy. Następnie autor poprawia pracę w trybie rejestracji zmian i przygotowuje ustosunkowanie się do recenzji. Materiał ten jest przedmiotem obrad Komitetu Redakcyjnego, który na jego podstawie podejmuje decyzję o skierowaniu nowej wersji książki do ponownego opiniowania.

Po przyjęciu publikacji przez Komitet Redakcyjny i rozpoczęciu prac redakcyjnych recenzję otrzymuje do wglądu redaktor wydawniczy.

Stale doskonalimy procedurę recenzowania, posługując się wskazówkami Committee on Publication Ethics (COPE) oraz kodeksem „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, przygotowanym przez MNiSW.