Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

Proces wydawniczy

Proces wydawniczy jest inicjowany przez wniosek autora lub redaktora naukowego. Wydawnictwo przyjmuje wnioski o wydanie: prac awansowych i innych monografii naukowych, podręczników, kolejnych numerów z serii "Materiały Dydaktyczne". Wniosek powinien zawierać nazwiska minimum trzech proponowanych recenzentów (wyjątek stanowią Materiały Dydaktyczne – seria nierecenzowana).

Oprócz wniosku należy złożyć tekst opracowania, o którego wydanie się wnioskuje, w formie elektronicznej (Word) i (opcjonalnie) papierowej. Jeśli wniosek poprzedza moment ukończenia pracy, należy załączyć koncepcję/streszczenie/spis treści itp. przygotowywanej książki oraz określić w przybliżeniu termin jej złożenia w wydawnictwie.

Zgłoszenia do planu wydawniczego Wydawnictwo przyjmuje do 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego planowany rok publikacji. Wnioski mogą też być składane sukcesywnie przez cały rok i będą rozpatrywane przez Komitet Redakcyjny na kolejnych posiedzeniach, których harmonogram publikowany jest na stronie wydawnictwa. Wnioski i inne materiały dotyczące bieżących spraw przyjmowane są nie później niż 4 dni przed posiedzeniem, by członkowie Komitetu Redakcyjnego mogli się z nimi zapoznać.

Komitet Redakcyjny rozpatruje złożone wnioski: przyjmuje je bez zastrzeżeń, określa warunki przyjęcia lub odrzuca. W przypadku przyjęcia wniosku – wyznacza recenzenta(ów) pracy. Wnioskodawcy są każdorazowo informowani o decyzji Komitetu w sprawie przyjęcia wniosku, warunkach przyjęcia lub o odrzuceniu wniosku. Poznają także nazwisko(a) recenzenta(ów). 

Następnie książka wysyłana jest do recenzenta(ów). Po pozytywnym zakończeniu procedury recenzowania autor składa w wydawnictwie ostateczną wersję pracy (w formie elektronicznej i papierowej) i podpisywana jest z nim umowa wydawnicza.

Książki poddawane są opracowaniu redakcyjnemu w kolejności ich wpływania. Najpierw w ścisłej współpracy z autorem dokonywana jest redakcja merytoryczna i językowa tekstu. Zredagowany tekst oddawany jest do składu. Złożona książka przechodzi korektę i korektę autorską. Równolegle w porozumieniu z autorem przygotowywany jest projekt okładki. Na końcowym etapie książka otrzymuje numer ISBN. Przed zleceniem druku materiał przechodzi dodatkową weryfikację. Druk całego nakładu poprzedza egzemplarz okazowy, po otrzymaniu którego możliwa jest jeszcze korekta elementów tekstu i grafiki. Prace redakcyjne i druk mogą trwać do 3,5 miesiąca.

Po publikacji książki zgłaszane jest w Bibliotece Narodowej wykorzystanie ISBN-u. Wysyłane są egzemplarze obowiązkowe, egzemplarz dla recenzenta i przekazywane egzemplarze autorskie.