Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Proces wydawniczy

Proces wydawniczy jest inicjowany przez wniosek autora lub redaktora naukowego. Wydawnictwo przyjmuje wnioski o wydanie: prac awansowych i innych monografii naukowych, podręczników, kolejnych numerów z serii "Materiały Dydaktyczne". Wniosek powinien zawierać nazwiska minimum trzech proponowanych recenzentów (wyjątek stanowią Materiały Dydaktyczne – seria nierecenzowana).

Oprócz wniosku należy złożyć tekst opracowania, o którego wydanie się wnioskuje, w formie elektronicznej (Word) i (opcjonalnie) papierowej. Jeśli wniosek poprzedza moment ukończenia pracy, należy załączyć koncepcję/streszczenie/spis treści itp. przygotowywanej książki oraz określić w przybliżeniu termin jej złożenia w wydawnictwie.

Zgłoszenia do planu wydawniczego Wydawnictwo przyjmuje do 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego planowany rok publikacji. Wnioski mogą też być składane sukcesywnie przez cały rok i będą rozpatrywane przez Komitet Redakcyjny na kolejnych posiedzeniach, których harmonogram publikowany jest na stronie wydawnictwa. Wnioski i inne materiały dotyczące bieżących spraw przyjmowane są nie później niż 4 dni przed posiedzeniem, by członkowie Komitetu Redakcyjnego mogli się z nimi zapoznać.

Komitet Redakcyjny rozpatruje złożone wnioski: przyjmuje je bez zastrzeżeń, określa warunki przyjęcia lub odrzuca. W przypadku przyjęcia wniosku – wyznacza recenzenta(ów) pracy. Wnioskodawcy są każdorazowo informowani o decyzji Komitetu w sprawie przyjęcia wniosku, warunkach przyjęcia lub o odrzuceniu wniosku. Poznają także nazwisko(a) recenzenta(ów). 

Następnie książka wysyłana jest do recenzenta(ów). Po pozytywnym zakończeniu procedury recenzowania autor składa w wydawnictwie ostateczną wersję pracy (w formie elektronicznej i papierowej) i podpisywana jest z nim umowa wydawnicza.

Książki poddawane są opracowaniu redakcyjnemu w kolejności ich wpływania. Najpierw w ścisłej współpracy z autorem dokonywana jest redakcja merytoryczna i językowa tekstu. Zredagowany tekst oddawany jest do składu. Złożona książka przechodzi korektę i korektę autorską. Równolegle w porozumieniu z autorem przygotowywany jest projekt okładki. Przed zleceniem druku materiał przechodzi dodatkową weryfikację. Druk całego nakładu poprzedza egzemplarz próbny, po otrzymaniu którego możliwa jest jeszcze korekta elementów tekstu i grafiki. Prace redakcyjne i druk mogą trwać do 3,5 miesiąca.

Po publikacji książki zgłaszane jest w Bibliotece Narodowej wykorzystanie ISBN-u. Wysyłane są egzemplarze obowiązkowe, egzemplarz dla recenzenta i przekazywane egzemplarze autorskie.