Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” – informuje się, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w (61-875) Poznaniu, przy al. Niepodległości 10 (dalej „UEP”).
  2. Z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora można kontaktować się mailowo pod adresem rodo@ue.poznan.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem jak w p. 1, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu realizacji procesu wydawniczego.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie procesu recenzyjnego i wydawniczego oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej z procesem recenzyjnym i wydawniczym według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzenia procesu recenzyjnego i wydawniczego.
  8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, których zaangażowanie jest niezbędne do przeprowadzenia procesu recenzyjnego i wydawniczego oraz promocji publikacji naukowych (w tym autorom, recenzentom, tłumaczom, grafikom, redaktorom, składaczom, fotografom, podmiotom świadczącym usługi drukarskie, usługi dystrybucji i promocji). Podstawą będzie umowa zawarta na piśmie.
  10. UEP będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli będzie to służyło dystrybucji i promocji publikacji naukowych. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.