Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Marzena Remlein, Marek Masztalerz

Polityka rachunkowości w kształtowaniu obrazu jednostki gospodarczej

English title Accounting policy in shaping the image of an economic entity

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Remlein, M. i Masztalerz, M. (red.). (2024). Polityka rachunkowości w kształtowaniu obrazu jednostki gospodarczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-219-1

W monografii przedstawiono miejsce i rolę polityki rachunkowości oraz możliwości stosowania jej instrumentów w procesie kształtowania obrazu jednostki gospodarczej. Omówiono politykę rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i zobowiązań, aktualizacji wartości w warunkach kryzysu gospodarczego, ochrony zasobów informatycznych, ładu korporacyjnego oraz ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju. Poruszono problem podatkowego oddziaływania na politykę rachunkowości. Zaprezentowano nowe trendy w komunikowaniu polityki rachunkowości przez jednostki gospodarcze, a także wskazano na instrumenty polityki rachunkowości w kreowaniu wizerunku i zarządzaniu wrażeniem. Przedstawiono też rolę polityki rachunkowości w badaniu sprawozdania finansowego. Monografia ma charakter naukowy, jednak ze względu na przejrzysty język i liczne przykłady praktyczne może być cennym źródłem wiedzy i inspiracji nie tylko dla badaczy w obszarze rachunkowości, lecz również studentów kierunków ekonomicznych i praktyków (księgowych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych).

WSTĘP (Marzena Remlein, Marek Masztalerz)
1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W TEORII I PRAKTYCE RACHUNKOWOŚCI (Marzena Remlein)
Wprowadzenie
1.1. Istota, cel i rodzaje polityki rachunkowości
1.2. Polityka rachunkowości w teorii rachunkowości   
1.3. Polityka rachunkowości  w praktyce rachunkowości
Podsumowanie
2. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE WYCENY AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ (Marek Kawacki)
Wprowadzenie
2.1. Podstawowe definicje i zagadnienia dotyczące wyceny aktywów i zobowiązań
2.2. Wycena początkowa i bilansowa aktywów  
2.3. Wycena początkowa i bilansowa rezerw  i zobowiązań oraz rozliczeń międzyokresowych
Podsumowanie
3. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO (Marzena Remlein, Kateryna Romanchuk)
Wprowadzenie  
3.1. Przegląd literatury
3.2. Odpisy z tytułu utraty wartości składników majątkowych
3.3. Odpisy aktualizujące wartość należności
3.4. Wpływ odpisów aktualizujących wartość należności na sytuację majątkowo-finansową spółki Click – studium przypadku
Podsumowanie  
4. PODATKOWE ODDZIAŁYWANIE NA POLITYKĘ RACHUNKOWOŚCI (Artur Jastrzębowski, Dawid Obrzeżgiewicz, Jarosław Szyszka)
Wprowadzenie  
4.1. Relacje pomiędzy rachunkowością a opodatkowaniem
4.2. Ujawnione w polityce rachunkowości różnice w zasadach wyceny składników bilansowych
4.3. Badanie polityki rachunkowości w zakresie podobieństwa rozwiązań do prawa podatkowego
Podsumowanie
5. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH RACHUNKOWOŚCI (Elżbieta Izabela Szczepankiewicz)
Wprowadzenie
5.1. Zapewnienie podstawowych środków ochrony zasobów   
5.2. Rozwiązania fizyczno-techniczne, organizacyjno-administracyjne i programowe w zakresie ochrony zasobów informatycznych rachunkowości
5.3. Polityka rachunkowości w zakresie ochrony zasobów informatycznych
Podsumowanie
6. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE ŁADU KORPORACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (Joanna Błażyńska)
Wprowadzenie  
6.1. Istota i podstawy prawne polityki rachunkowości w zakresie ładu korporacyjnego zrównoważonego rozwoju  
6.2. Obszary i zasady kształtowania polityki rachunkowości w zakresie ładu korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie
6.3. Polityka rachunkowości w zakresie ładu korporacyjnego spółek notowanych na GPW w indeksie WIG-ESG
Podsumowanie
7. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE UJAWNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (Ewa Różańska, Łukasz Matuszak)
Wprowadzenie
7.1. Definiowanie polityki rachunkowości  a cele sprawozdawczości niefinansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
7.2. Elementy składowe polityki rachunkowości wynikające z uregulowań  NFRD i CSRD – analiza porównawcza
7.3. Implementacja polityki rachunkowości dopuszczonej przez NFRD  w praktyce jednostek
7.4. Wyzwania wiążące się z ujawnianiem polityki rachunkowości i jej zmian w świetle CSRD
Podsumowanie  
8. KOMUNIKOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI – NOWE TRENDY (Marek Masztalerz)
Wprowadzenie  
8.1. Informacja dodatkowa jako narracja o polityce rachunkowości
8.2. Nowe trendy w raportowaniu polityki rachunkowości
8.3. Analiza przypadku
Podsumowanie
9. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W KREOWANIU WIZERUNKU JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIU WRAŻENIEM (Katarzyna Czajkowska)
Wprowadzenie
9.1. Istota kreowania wizerunku jednostki gospodarczej i zarządzania wrażeniem
9.2. Cele polityki rachunkowości
9.3. Kształtowanie wizerunku jednostki gospodarczej i zarządzanie wrażeniem za pomocą polityki rachunkowości
9.4. Instrumenty polityki rachunkowości w kreowaniu wizerunku i zarządzaniu wrażeniem
Podsumowanie
10. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (Beata Zyznarska-Dworczak)
Wprowadzenie
10.1. Funkcje polityki rachunkowości w sprawozdawczości i rewizji finansowej
10.2. Procedury badania dotyczące polityki rachunkowości
10.3. Wnioski biegłego rewidenta dotyczące polityki rachunkowości w sprawozdaniu z badania
Podsumowanie
ZAKOŃCZENIE (Marzena Remlein, Marek Masztalerz) 

NowośćOkładka - ISBN 978-83-8211-218-4
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-218-4
 • e-ISBN: 978-83-8211-219-1
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-219-1
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2024
 • Rok premiery: 2024
 • Strony: 162
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

polityka rachunkowości, wycena, aktywa, podatki, sprawozdawczość, zrównoważony rozwój, komunikacja, wizerunek, mikroekonomia
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 36
ostatnie 3 miesiące: 784