Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Magdalena Kowalczyk

Mierniki niefinansowe w pomiarze dokonań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

English title Non-financial indicators in terms of local governments’ performance in Poland

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Kowalczyk, M. (2018). Mierniki niefinansowe w pomiarze dokonań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-66199-60-6

Jednostki samorządu terytorialnego realizują coraz większy zakres zadań i w związku z tym wzrasta nacisk na pokazanie efektów ich działalności. Powoduje to konieczność rozbudowania dotychczasowego pomiaru dokonań (bazującego głównie na miernikach finansowych) o mierniki niefinansowe. Obecne stosowane metody pomiaru dokonań przez jednostki samorządu terytorialnego wymagają wsparcia, ponieważ nie wszystko można zmierzyć, wykorzystując mierniki finansowe. W monografii zawarto koncepcję pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego przygotowaną właśnie w oparciu o mierniki niefinansowe. Pierwszy rozdział przedstawia ewolucję zarządzania finansami w samorządzie terytorialnym. Pojęcie efektywności i racjonalności w jednostkach samorządu terytorialnego zawarto w rozdziale drugim, gdzie omówiono wpływ pomiaru dokonań na efektywność i racjonalność funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiono również uwarunkowania pomiaru dokonań i kierunki zwiększania sprawności działania jednostek samorządu terytorialnego. W trzecim rozdziale zaprezentowano podejście do pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego w ujęciu finansowym i niefinansowym. Czwarty referuje doświadczenia zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego (Amsterdam, Dublin), które wykorzystały mierniki niefinansowe do oceny pomiaru dokonań. Omówiono w nim przykłady implementacji przez jednostki samorządu terytorialnego: zrównoważonej karty wyników, raportowania zrównoważonego rozwoju czy wykorzystania kluczowych wskaźników efektywności do raportowania efektów ich funkcjonowania. Piąty rozdział pracy ma charakter empiryczny, przynosi ocenę wyników przeprowadzonych badań sondażowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Natomiast ostatni rozdział przedstawia autorską koncepcję pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego opracowaną w oparciu o mierniki niefinansowe.

Wstęp
Rozdział I. EWOLUCJA ZARZĄDZANIA FINANSAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Finanse samorządu terytorialnego w nauce o finansach
2. Dobra publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego
3. Nowy paradygmat zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
Rozdział II. POMIAR DOKONAŃ A EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1 Teoria efektywności i racjonalności w jednostkach samorządu terytorialnego
2. Wpływ teorii pomiaru dokonań na efektywność i racjonalność funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
3. Uwarunkowania pomiaru dokonań w specyfice jednostek samorządu terytorialnego
4. Kierunki zwiększania sprawności działania jednostek samorządu terytorialnego jako wyzwanie systemowe
Rozdział III. PODEJŚCIE DO POMIARU DOKONAŃ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - UJĘCIE FINANSOWE I NIEFINANSOWE
1. Mierniki finansowe i niefinansowe w pomiarze dokonań
2. Metody finansowe służące do pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego i ich ograniczoność
3. Istniejące koncepcje wykorzystania metod niefinansowych do oceny dokonań jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział IV. DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA NIEFINANSOWYCH NARZĘDZI POMIARU DOKONAŃ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W INNYCH KRAJACH
1. Kryterium doboru przykładów wykorzystania niefinansowych narzędzi pomiaru dokonań przez jednostki samorządu terytorialnego w innych krajach
2. Zrównoważona karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego Włoch i USA
3. Raporty zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego Holandii i Irlandii - Amsterdam i Dublin
4. Kluczowe wskaźniki efektywności - wykorzystanie w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Irlandii
5. Porównanie zintegrowanego raportu dla miasta Warszawy i Dublina
Rozdział V. MIERNIKI NIEFINANSOWE W POMIARZE WYNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - OCENA EMPIRYCZNA
1. Podejście badawcze
2. Koncepcja badania
3. Wnioski z przeprowadzonych badań
Rozdział VI. PROPOZYCJA POMIARU DOKONAŃ ZA POMOCĄ MIERNIKÓW NIEFINANSOWYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Metodyka pomiaru dokonań za pomocą mierników niefinansowych w jednostkach samorządu terytorialnego
2. Koncepcja pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego za pomocą mierników niefinansowych
3. Warunki wdrożenia pomiaru dokonań za pomocą mierników niefinansowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów
Spis wykresów
Summary

Okładka - ISBN 978-83-7417-991-1
Metadane
 • ISBN: 978-83-7417-991-1
 • e-ISBN: 978-83-66199-60-6
 • DOI: 10.18559/978-83-66199-60-6
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2018
 • Rok premiery: 2018
 • Strony: 276
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

jednostki samorządu terytorialnego, informacje niefinansowe, zrównoważony rozwój, finansowanie, efektywność
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 6
ostatnie 3 miesiące: 101