Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Nicholas Barr

Ekonomia polityki społecznej

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Barr, N. (2012). Ekonomia polityki społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Tak jak poprzednie wydania, niniejsze przedstawia ekonomiczną teorię polityki społecznej. Może być ona aplikowana do wszystkich krajów uprzemysłowionych, krajów postkomunistycznych oraz wielu krajów rozwijających się o średnim poziomie dochodu. Choć jest to pozycja ekonomiczna, w dalszym ciągu napisana jest językiem przystępnym dla czytelników z dyscyplin pokrewnych. Teoria wyłożona w rozdziałach 2-5 podsumowana jest w aneksie do każdego z nich. Mimo że w miejscach, gdzie było to konieczne dla ujęcia pewnych ważnych koncepcji w sposób bardziej precyzyjny, pojawia się zapis formalny, wnioski są zawsze opisywane słownie. Równania mogą być więc pomijane przez tych czytelników, którzy gotowi są przyjmować wypływające z nich konkluzje na wiarę. Ponadto słownik pojęć wyjaśnia znaczenie terminów specjalistycznych, a także rozstrzyga kwestie różnicy ich znaczeń pomiędzy krajami. Książką mogą być zainteresowani czytelnicy związani z dyscyplinami, takimi jak ekonomia polityczna czy polityka społeczna, a także ci, którzy badają transformację w krajach postkomunistycznych lub problematykę rozwoju gospodarczego. Może okazać się też przydatna dla osób zaangażowanych w kształtowanie polityki w krajach OECD, krajach postkomunistycznych oraz rozwijających się o średnim poziomie dochodu (w tym szczególnie dla urzędników ministerstw finansów, departamentów zajmujących się zabezpieczeniem społecznym, zdrowiem, edukacją), jak również dla pracowników organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy czy Organizacja Narodów Zjednoczonych. Główne argumenty tej książki pozostają niezmienione. Wielu ludzi (w tym ja) jest przekonanych, że hojny system zabezpieczenia społecznego powinien być nieodzowną cechą każdego cywilizowanego społeczeństwa. A to tylko jeden z argumentów za państwem opiekuńczym. Coraz lepiej rozpoznane przypadki zawodności rynku, którymi zajmują się, między innymi, ekonomia informacji, ekonomia behawioralna oraz teoria rynków niekompletnych, prowadzą do dwóch mocno ugruntowanych wniosków. Po pierwsze, kwestie związane z państwem opiekuńczym naturalnie mieszczą się w konwencjonalnych ramach teoretycznych ekonomii. Po drugie, zaangażowanie państwa poprzez instytucje składające się na państwo opiekuńcze może być z powodzeniem uzasadniane na gruncie efektywności. Państwo opiekuńcze przejmuje te zadania, które rynki realizują nie najlepiej albo wcale. W ramach zadań państwa opiekuńczego publiczne finansowanie (czyli obciążenie podatkowe) oraz dostarczanie świadczeń przez państwo powinno być optymalizowane, a nie minimalizowane. Przedmiotem kontrowersji nie powinno być zaangażowanie państwa jako takie, lecz jego określona forma oraz wybór celów dystrybucyjnych.

CZĘŚĆ I
Pojęcia

1. Wprowadzenie
1.1. Podejście
1.2. Definiowanie państwa opiekuńczego
1.3. Cele państwa opiekuńczego
1.4. Finansowanie
1.4.1. Kwestie definicyjne
1.4.2. Problematyka rozkładu obciążeń podatkowych (tax incidence).
1.4.3. Redystrybucja - uwagi wstępne
1.5. Zmieniający się świat - wyzwania i odpowiedzi

2. Teoria polityczna: sprawiedliwość społeczna a państwo
2.1. Doktryny polityczne
2.2. Poglądy libertariańskie
2.3. Liberalne doktryny polityczne
2.3.1. Utylitaryzm
2.3.2. Poglądy Rawlsa na temat sprawiedliwości społecznej
2.4. Poglądy kolektywistyczne
2.4.1. Demokratyczny socjalizm
2.4.2. Marksiści
2.5. Implikacje dla roli państwa
2.5.1. Kwestie teoretyczne
2.5.2. Implikacje dla polityki
2.5.3. Stanowiska wobec państwa opiekuńczego
Aneks
Streszczenie rozdziału 2

3. Teoria ekonomiczna (1): interwencja państwa
3.1. Formalna struktura problemu
3.2. Dlaczego efektywność ekonomiczna jest jednym z celów polityki?
3.2.1. Pojęcie efektywności ekonomicznej
3.2.2. Znaczenie efektywności dla różnych doktryn politycznych
3.3. Interwencja ze względu na efektywność
3.3.1. Podstawowe twierdzenia ekonomii dobrobytu w gospodarce
spełniającej założenia o optymalności
3.3.2. Odchylenia od założeń o optymalności: niedoskonała konkurencja, dobra publiczne, efekty zewnętrzne oraz rosnące efekty
skali
3.3.3. Odchylenia od założeń o optymalności: ekonomia informacji
3.3.4. Odchylenia od założeń o optymalności: ekonomia behawioralna
3.3.5. Odchylenia od założeń o optymalności: rynki niekompletne
3.3.6. Odchylenia od założeń o optymalności: opodatkowanie
zaburzające mechanizmy rynkowe
3.3.7. Podsumowanie: Dlaczego potrzebujemy państwa opiekuńczego?
3.4. Interwencja ze względu na sprawiedliwość społeczną
3.4.1. Dlaczego dokonywana jest redystrybucja?
3.4.2. Redystrybucja w formie pieniężnej czy niepieniężnej?
3.4.3. Sprawiedliwość pozioma
3.4.4. Czy redystrybucja jest na odpowiednim poziomie?
3.5. Wybór publiczny a zawodność państwa
3.6. Od teorii do polityki: kwestia prywatyzacji
3.7. Wnioski: teoria ekonomiczna a teoria polityczna
3.7.1. Wyznaczanie linii granicznych pomiędzy rządem a rynkami
3.7.2. Osiąganie celów polityki: spojrzenie liberalne
3.7.3. Dyskusja z libertarianami
Aneks
Streszczenie rozdziału 3

4. Teoria ekonomiczna (2): ubezpieczenie
4.1. Wprowadzenie
4.2. Popyt na ubezpieczenie
4.2.1. Popyt indywidualny
4.2.2. Istota produktu: ubezpieczenie jako instrument dzielenia
ryzyka
4.2.4. Przykład: annuitety (równe płatności okresowe)
4.3. Strona podaży
4.3.1. Rynki niekompletne: podaż ubezpieczenia
4.3.2. Asymetria informacji
4.4. Rynek ubezpieczeń jako całość: ubezpieczenie prywatne a ubezpieczenie
społeczne
4.4.1. Istnienie i efektywność prywatnych rynków ubezpieczeniowych
4.4.2. Ubezpieczenie społeczne
Aneks
Streszczenie rozdziału 4

5. Problemy definicji i pomiaru
5.1. Pomiar dobrobytu
5.1.1. Dobrobyt indywidualny
5.1.2. Dobrobyt społeczny
5.2. Ubóstwo *
5.2.1. Definiowanie ubóstwa
5.2.2. Ubóstwo a nierówności
5.2.3. Pomiar ubóstwa
5.3. Nierówności (1): jednostki i rodziny
5.3.1. Definiowanie równości i nierówności
5.3.2. Kwestie genderowe
5.3.3. Pomiar nierówności między osobami
5.3.4. Pomiar nierówności między rodzinami
5.4. Nierówności (2): miary syntetyczne
5.4.1. Podejście opisowe
5.4.2. Miary nierówności oparte na funkcji dobrobytu społecznego
5.4.3. Nierówności: wybrane wyniki badań empirycznych
5.5. Podsumowanie
Aneks
Streszczenie rozdziału 5

CZĘŚĆ II
Świadczenia pieniężne

6. Ubezpieczenie: bezrobocie, choroba i niepełnosprawność
6.1. Wprowadzenie
6.1.1. Podstawowe zagadnienia
6.1.2. Rozwiązania instytucjonalne
6.2. Teoretyczne argumenty za interwencją państwa
6.2.1. Efektywność (1): regulacja
6.2.2. Efektywność (2): zapewnianie przez państwo
6.2.3. Spojrzenie w przyszłość: ubezpieczenie społeczne w zakresie
opieki długoterminowej
6.2.4. Sprawiedliwość społeczna
6.3. Ocena możliwych rozwiązań
6.3.1. Kwestie podstawowe
6.3.2. Kwestia zachęt
6.3.3. Kwestie związane ze sprawiedliwością społeczną

7. Wyrównywanie poziomu konsumpcji w cyklu życia: emerytury
7.1. Wprowadzenie
7.2. Metody organizowania emerytur
7.2.1. System repartycyjny a kapitałowy
7.2.2. Relacja między składkami a świadczeniami
7.2.3. Wstępne porównania
7.2.4. Ogólny zarys
7.3. Argumenty za interwencją państwa ze względu na efektywność
7.3.1. Mikroekonomia emerytur
7.3.2. Makroekonomia emerytur: fundusze emerytalne, oszczędzanie
i wzrost
7.3.3. Kwestie związane z ekonomią polityczną: finansowanie kapitałowe a prawa własności
7.4. Sprawiedliwość społeczna
7.4.1. Zapewnianie publiczne czy prywatne?
7.4.2. Efekty redystrybucyjne emerytur
7.5. Ocena możliwych rozwiązań
7.5.1. Podstawowe kwestie
7.5.2. Kwestia zachęt
7.5.3. Rozwiązania problemu zmiany demograficznej
7.5.4. Projektowanie systemu emerytalnego: Jakie mamy możliwości?
7.5.5. Wnioski

8. Ograniczanie ubóstwa
8.1. Wprowadzenie
8.2. Argumenty teoretyczne za interwencją państwa
8.2.1. Dlaczego państwo ma interweniować?
8.2.2. Jaka forma interwencji? Uproszczona analiza sposobów adresowania świadczeń
8.3. Ocena możliwych rozwiązań
8.3.1. Świadczenia oparte na kryterium dochodowym
8.3.2. Ulgi podatkowe dla osób pracujących {working taxcredits)
8.3.3. Świadczenia rodzinne
8.3.4. Pułapki ubóstwa i bezrobocia
8.3.5. Zagadnienia i dowody empiryczne
8.3.6. Wnioski

9. Strategie reform
9.1. Podejście do wsparcia dochodu
9.2. Kryteria dochodowe: negatywny podatek dochodowy
9.2.1. Koncepcja
9.2.2. Ocena szeroko zakrojonych programów negatywnego podatku
dochodowego
9.2.3. Rola negatywnego podatku dochodowego funkcjonującego
na małą skalę
9.3. Adresowanie świadczeń na podstawie kryterium wskaźnikowego:
"powrót do Beveridge‘a"
9.3.1. Koncepcja
9.3.2. Przykład
9.4. Strategie mieszane
9.5. Podsumowanie: świadczenia pieniężne


CZĘŚĆ III
Usługi społeczne

10. Opieka zdrowotna
10.1. Wprowadzenie
10.2. Cele
10.2.1. Główne pojęcia
10.2.2. Efektywność: pomiar kosztów i korzyści
10.2.3. Pomiar dystrybucji zdrowia i opieki zdrowotnej
10.3. Metody
10.3.1. Teoretyczne argumenty za interwencją (1): efektywność
10.3.2. Teoretyczne argumenty za interwencją (2): sprawiedliwość
społeczna
10.3.3. Rodzaje interwencji
10.4. Ocena możliwych rozwiązań
10.4.1. Ogólny zarys
10.4.2. Ograniczanie wydatków zdrowotnych - powszechny problem.
10.4.3. Finansowanie prywatne i świadczenie usług przez sektor
prywatny: Stany Zjednoczone jako przykład modelowy
10.4.4..Finansowanie publiczne i świadczenie usług przez państwo:
Wielka Brytania jako przykład modelowy
10.4.5. Publiczne finansowanie i świadczenie usług przez sektor
prywatny: Kanada jako przykład modelowy
10.5. Podsumowanie

11. Edukacja szkolna
11.1. Wprowadzenie
11.2. Cele
11.2.1. Pojęcia
11.2.2. Efektywność: pomiar kosztów i korzyści
11.2.3. Pomiar dystrybucji edukacji
11.3. Metody
11.3.1. Teoretyczne argumenty za interwencją (1): efektywność
11.3.2. Teoretyczne argumenty za interwencją (2): sprawiedliwość
społeczna
11.3.3. Rodzaje interwencji
11.4. Ocena możliwych rozwiązań
11.4.1. Ogólny zarys
11.4.2. Optymalizowanie wydatków edukacyjnych
11.4.3. Bony oświatowe: wprowadzanie mechanizmu rynkowego
11.4.4. Systemy z ograniczoną konkurencją
11.4.5. Systemy oparte na mechanizmach konkurencji
11.5. Podsumowanie

12. Szkolnictwo wyższe
12.1. Wprowadzenie
12.2. Cele
12.2.1. Cele ogólne
12.2.2. Konkretne cele polityki w obszarze szkolnictwa wyższego
12.3. Metody
12.3.1. Teoretyczne argumenty za interwencją (1): efektywność
12.3.2. Teoretyczne argumenty za interwencją (2): sprawiedliwość
społeczna
12.3.3. Rodzaje interwencji
12.4. Ocena możliwych rozwiązań
12.4.1. Ogólny zarys
12.4.2. Pierwszy składnik strategii: zmienne czesne
12.4.3. Drugi składnik strategii: dobrze zaprojektowany system
kredytów studenckich
12.4.4. Trzeci składnik strategii: działania wyrównujące dostęp
do studiów
12.4.5. Jaka rola rządu?
12.4.6. Dlaczego nie inne rozwiązania?
12.5. Wnioski

CZĘŚĆ IV
Epilog

13. Podsumowanie
13.1. Argumenty na rzecz państwa opiekuńczego
13.1.1. Teoria
13.1.2. Polityka
13.1.3. Po co nam państwo opiekuńcze?
13.2. Debaty w zmieniającym się świecie
13.2.1. Czy państwo opiekuńcze jest pożądane?
13.2.2. Czy państwo opiekuńcze może przetrwać?

Bibliografia
Glosariusz
Indeks osób
Indeks rzeczowy
Okładka - ISBN 978-83-7417-904-1
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-904-1
  • e-ISBN:
  • Wydanie: V
  • Rok wydania: 2012
  • Rok premiery: 2012
  • Strony: 581
  • Wersja papierowa: oprawa miękka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: B5
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 21
ostatnie 3 miesiące: 175