Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Dawid Obrzeżgiewicz

Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej

English title Valuation of plant biological assets including risk of agricultural activity

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Obrzeżgiewicz, D. (2022). Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-118-7

Monografia stanowi kompleksowe rozwiązanie problemów dotyczących wyceny roślinnych aktywów biologicznych na potrzeby ujęcia w sprawozdaniu finansowym. Opracowanie ma charakter normatywny i projektowy, sprowadzający się do przedstawienia autorskiej propozycji rozwiązania praktycznego problemu wyceny roślinnych aktywów biologicznych na etapie produkcji w toku z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej.

Opracowana metoda wyceny może mieć charakter aplikacyjny i wspomóc służby finansowo-księgowe w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz w procesie podejmowania decyzji zarządczych. Niniejsze opracowanie wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę badawczą, w szczególności w polskojęzycznej literaturze przedmiotu.

Wydanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka.

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

Rozdział 1. Specyfika działalności rolnej a rachunkowość

1.1. Gospodarstwo rolne jako podmiot rachunkowości

1.1.1. Definicja gospodarstwa rolnego

1.1.2. Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo

1.1.3. Zakres przedmiotowy działalności rolnej

1.2. Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce

1.2.1. Cechy wpływające na specyfikę rolnictwa

1.2.2. Paradygmat bazujący na konieczności finansowego wsparcia rolnictwa przez organy państwa

1.2.3. Wpływ rozwoju technologii oraz biotechnologii na rolnictwo

1.2.4. Zmiany klimatyczne a rolnictwo

1.2.5. Konsolidacja gospodarstw rolnych

1.3. Rachunkowość rolna

1.3.1. Istota rachunkowości rolnej

1.3.2. Atrybuty rachunkowości rolnej

1.3.3. Upowszechnienie rachunkowości w gospodarstwach rolnych

Rozdział 2. Wycena w teorii rachunkowości

2.1. Pomiar a wycena w teorii rachunkowości

2.1.1. Teoria wartości w historii ekonomii i filozofii

2.1.2. Wartość w rachunkowości

2.1.3. Pomiar jako determinanta rozwoju rachunkowości

2.1.4. Wycena w teorii rachunkowości

2.2. Podstawy, parametry, zasady i metody wyceny w rachunkowości

2.2.1. Podstawy wyceny w rachunkowości

2.2.2. Parametry, metody, zasady wyceny w rachunkowości

2.3. Wartość godziwa a koszt historyczny

2.3.1. Wycena według kosztu historycznego

2.3.2. Wycena według wartości godziwej

2.3.3. Wartość godziwa versus koszt historyczny

2.4. Cele wyceny w rachunkowości

2.4.1. Funkcje i cele wyceny

2.4.2. Cele wyceny w rachunkowości rolnej

Rozdział 3. Wycena roślinnych aktywów biologicznych w sprawozdaniu finansowym jednostki prowadzącej działalność rolną

3.1. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego a oczekiwania użytkowników sprawozdań finansowych

3.1.1. Współczesne podejścia do celu sprawozdania finansowego

3.1.2. Zasady i polityka rachunkowości a sprawozdanie finansowe

3.1.3. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla użytkowników

3.1.4. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego

3.2. Roślinne aktywa biologiczne

3.2.1. Istota roślinnych aktywów biologicznych

3.2.2. Źródła specyfiki wyceny roślinnych aktywów biologicznych

3.2.3. Wycena roślinnych aktywów biologicznych według ustawy o rachunkowości

3.2.4. Wycena roślinnych aktywów biologicznych według MSR/MSSF

3.3. Wycena roślinnej produkcji w toku

3.3.1. Istota roślinnej produkcji w toku

3.3.2. Regulacje prawne dotyczące wyceny roślinnej produkcji w toku

3.3.3. Wycena roślinnej produkcji w toku w koszcie historycznym

3.3.4. Wycena roślinnej produkcji w toku w wartości godziwej

3.3.5. Analiza porównawcza metod wyceny roślinnej produkcji w toku

3.4. Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawdzanie finansowe

3.4.1. Wycena roślinnej produkcji w toku według kosztu historycznego a sprawozdanie finansowe

3.4.2. Wycena roślinnej produkcji w toku według wartości godziwej a sprawozdanie finansowe

Rozdział 4. Ryzyko jako determinanta wyceny w rolnictwie

4.1. Istota, rodzaje oraz metody pomiaru ryzyka

4.1.1. Istota ryzyka

4.1.2. Rodzaje ryzyka

4.1.3. Metody pomiaru ryzyka

4.2. Ryzyko w działalności rolnej

4.2.1. Identyfikacja ryzyka w działalności rolnej

4.2.2. Pomiar ryzyka meteorologicznego w działalności rolnej

4.3. Wycena z uwzględnieniem ryzyka zawartego w stopie procentowej/dyskontowej

4.3.1. Stopa procentowa/dyskontowa w teorii finansów

4.3.2. Estymacja stopy procentowej/dyskontowej

4.3.3. Metody bazujące na stopie procentowej/dyskontowej

4.4. Wycena z wykorzystaniem opcji rzeczywistych

4.4.1. Geneza oraz istota opcji rzeczywistych

4.4.2. Rodzaje opcji rzeczywistych

4.4.3. Koncepcje oraz modele wyceny opcji rzeczywistych

Rozdział 5. Metody wyceny roślinnych aktywów biologicznych na przykładzie rzepaku – ujęcie empiryczne

5.1. Rzepak jako roślinne aktywo biologiczne

5.1.1. Charakterystyka rośliny

5.1.2. Analiza procesu produkcji rzepaku

5.1.3. Znaczenie gospodarcze rzepaku

5.1.4. Wpływ warunków klimatycznych na produktywność i cenę rzepaku

5.2. Wycena plantacji rzepaku według kosztu historycznego

5.2.1. Wycena rzepaku metodą kosztów materiałów bezpośrednich

5.2.2. Wycena rzepaku metodą bezpośrednich kosztów wytworzenia

5.2.3. Wycena rzepaku metodą pełnego kosztu wytworzenia

5.2.4. Wycena rzepaku metodą poniesionych kosztów z uwzględnieniem oprocentowania

5.3. Wycena plantacji rzepaku według wartości godziwej

5.3.1. Wycena rzepaku metodą dochodową

5.3.2. Porównanie wyceny rzepaku według kosztu historycznego oraz według wartości godziwej

5.4. Opracowanie hybrydowej metody wyceny rzepaku

5.4.1. Uzasadnienie potrzeby opracowania hybrydowej metody wyceny

5.4.2. Istota hybrydowej metody wyceny

5.4.3. Wycena metodą hybrydową

5.5. Wycena plantacji rzepaku z wykorzystaniem metody opcji rzeczywistych

5.5.1. Uzasadnienie wykorzystania metody opcji rzeczywistych do wyceny roślinnej produkcji w toku

5.5.2. Model opcyjny wyceny rzepaku

5.5.3. Wycena metodą opcji rzeczywistych

5.6. Ocena wpływu zastosowania metod wyceny rzepaku na jakość informacji oraz wartości prezentowane w sprawozdaniu finansowym

5.6.1. Ocena wpływu zastosowania metod wyceny rzepaku na jakość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym

5.6.2. Ocena wpływu zastosowania metod wyceny rzepaku na wartości prezentowane w sprawozdaniu finansowym

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL

SPIS WYKRESÓW

SPIS RYSUNKÓW

Summary: Valuation of plant biological assets taking into account the risk of conducting agricultural activity

Okładka - ISBN 978-83-8211-117-0
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-117-0
 • e-ISBN: 978-83-8211-118-7
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-118-7
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2022
 • Rok premiery: 2022
 • Strony: 373
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

rachunkowość, sprawozdanie finansowe, wycena, rolnictwo, gospodarstwa rolne, aktywa, ryzyko
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 16
ostatnie 3 miesiące: 94