Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Ewelina Kuberska

Koszty społeczne w sprawozdawczości jednostki gospodarczej

English title External costs in corporate reporting

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Kuberska, E. (2022). Koszty społeczne w sprawozdawczości jednostki gospodarczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-111-8

Monografia wpisuje się w nurt badań nad zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością społeczną i środowiskową biznesu. Reprezentuje pole naukowe rachunkowości i sprawozdawczości w zakresie zużycia dóbr nierynkowych, takich jak powietrze, środowisko przyrodnicze, cisza czy krajobraz. Odpowiada na rosnącą wśród interesariuszy potrzebę raportowania informacji niefinansowych. Książka poświęcona jest kosztom społecznym w teorii i sprawozdawczości jednostki gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstwa wydobywczego KGHM S.A. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy w nauce rachunkowości występują metody wyceny mogące służyć do wyceny kosztów społecznych powstających w wyniku negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na otoczenie. W odpowiedzi przedstawia propozycję wyceny i prezentacji w sprawozdawczości niefinansowej kosztów społecznych jednostki gospodarczej na przykładzie KGHM S.A.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

KOSZT SPOŁECZNY W RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

1.1. Istota kosztu w rachunkowości

1.2. Istota kosztu społecznego

1.3. Przesłanki uzasadniające konieczność wyodrębnienia kosztu społecznego w rachunkowości

1.4. Ujawnienia środowiskowe i społeczne w sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw – przegląd raportów

ROZDZIAŁ II

METODY WYCENY KOSZTÓW SPOŁECZNYCH JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

2.1. Wycena w teorii rachunkowości

2.2. Metody wyceny dóbr nierynkowych

2.3. Propozycja wyceny kosztów społecznych w rachunkowości

ROZDZIAŁ III

WYCENA KOSZTÓW SPOŁECZNYCH KGHM S.A. – CASE STUDY

3.1. Specyfika przedsiębiorstwa wydobywczego

3.2. Rodzaje kosztów społecznych w przedsiębiorstwie wydobywczym

3.3. Wycena kosztów społecznych na przykładzie KGHM S.A.

ROZDZIAŁ IV

PREZENTACJA W SPRAWOZDAWCZOŚCI NIEFINANSOWEJ KOSZTÓW SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM S.A.

4.1. Propozycja ujęcia kosztu społecznego w sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych

4.2. Propozycja ujęcia kosztu społecznego w raporcie zintegrowanym

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

EXTERNAL COSTS IN CORPORATE REPORTING. Summary

Wzrost świadomości społecznej na temat negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na otoczenie ma wpływ na zmianę podejścia do oceny podmiotów funkcjonujących na rynku. Obok efektywności ekonomicznej istotnego znaczenia nabiera efektywność środowiskowa i społeczna prowadzonej w jednostce działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa powinny zatem przestrzegać zasad wynikających z koncepcji zrównoważonego rozwoju, co przyczynia się nie tylko do osiągnięcia długoterminowego sukcesu na rynku, ale również do tworzenia dobrobytu społecznego. Z tego powodu wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych zaobserwować można wzrost zapotrzebowania na informacje niefinansowe, będące podstawą oceny prowadzonych w jednostce gospodarczej działań środowiskowych i społecznych. Szczególną rolę w ich dostarczaniu ma do spełnienia rachunkowość. […]
Problematyka dotycząca możliwości wykorzystania rachunkowości do identyfikacji, pomiaru i ujawniania informacji na temat kosztów społecznych jest nadal mało rozpoznana na gruncie polskim […] Autorka podjęła próbę wyceny kosztów społecznych i ich ujęcia w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstwa. Ze względu na złożony charakter tego typu kosztów zagadnienia te są niezwykle trudne.
Odbiorcami publikacji będą pracownicy naukowi (zajmujący się rachunkowością, ekonomiką środowiskową, zarządzaniem środowiskowym), studenci uczelni ekonomicznych i technicznych oraz osoby zaangażowane w ochronę środowiska.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Arlety Szadziewskiej, prof. UG

Okładka - ISBN 978-83-8211-110-1
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-110-1
 • e-ISBN: 978-83-8211-111-8
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-111-8
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2022
 • Rok premiery: 2022
 • Strony: 116
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

sprawozdawczość, informacje niefinansowe, koszty społeczne, wycena kosztów, dobra nierynkowe, odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, przemysł wydobywczy
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 5
ostatnie 3 miesiące: 125
ogółem: 585