Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Marzena Remlein

Sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Remlein, M. (red.). (2021). Sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Niniejsza publikacja jest poświęcona problematyce sporządzania i prezentowania sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości (UoR) oraz rozwiązaniami zawartymi w Krajowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Celem opracowania jest zaprezentowanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego oraz omówienie procedury ich sporządzenia zgodnie z przepisami UoR oraz MSSF.

Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładami liczbowymi, które mają na celu ułatwienie zrozumienia zawartości sprawozdania finansowego oraz ich właściwą interpretację. Na końcu każdego rozdziału zawarto również pytania kontrolne, pozwalające na samodzielne sprawdzenie wiedzy.

Autorami publikacji są pracownicy Katedry Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy kierują niniejsze opracowanie do szerokiego grona czytelników. W szczególności jest ono przeznaczone dla studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych kierunków ekonomicznych. Ponadto może być wykorzystywane w procesie edukacyjnym i szkoleniowym praktyków z zakresu rachunkowości i finansów.

"Podręcznik w sposób kompleksowy podejmuje problematykę sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych, której celem jest przygotowanie rzetelnych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej oraz ich zaprezentowanie szerokiemu kręgowi odbiorców. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego, sposób prezentacji w nim informacji finansowych wynikają z regulacji prawnych".

Z recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Rówińskiej-Král'

Wstęp
Rozdział 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych (Marzena Remlein)
1.1. Istota i cel sporządzania sprawozdań finansowych
1.2. Podstawy prawne i zasady sporządzania sprawozdań finansowych
1.3. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
1.4. Użytkownicy sprawozdania finansowego
1.5. Elementy sprawozdania finansowego
1.6. Wymogi formalne sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego

Rozdział 2. Bilans (Joanna Błażyńska)
2.1. Istota i cel sporządzania bilansu
2.2. Bilans i jego struktura
2.3. Podstawowe metody wyceny
2.4. Utrata wartości aktywów
2.5. Wycena składników bilansowych
2.5.1. Wycena aktywów
2.5.2. Wycena pasywów

Rozdział 3. Rachunek zysków i strat (Maria Kiedrowska)
3.1. Istota i znaczenie rachunku zysków i strat
3.2. Zasady rachunkowości a wynik finansowy
3.3. Warianty rachunku zysków i strat
3.4. Przychody i koszty działalności operacyjnej
3.5. Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej
3.6. Przychody i koszty działalności finansowej
3.7. Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
3.8. Przykład sporządzenia rachunku zysków i strat

Rozdział 4. Informacja dodatkowa (Elżbieta Szczepankiewicz, Marek Kawacki)
4.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
4.2. Noty objaśniające
4.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia opisowe
4.4. Uproszczenia w informacji dodatkowej dla jednostek mikro, jednostek małych i jednostek pożytku publicznego

Rozdział 5. Rachunek przepływów pieniężnych (Artur Jastrzębowski, Dawid Obrzeżgiewicz)
5.1. Zasada kasowa a zasada memoriałowa w rachunkowości
5.2. Powstanie i istota sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
5.3. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.3.1. Amortyzacja
5.3.2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
5.3.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5.3.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5.3.5. Zmiana stanu rezerw
5.3.6. Zmiana stanu zapasów
5.3.7. Zmiana stanu należności
5.3.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
5.3.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
5.3.10. Inne korekty
5.4. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
5.6. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
5.7. Wartości przepływów netto
5.8. Wartość poznawcza rachunku przepływów pieniężnych
5.9. Przykład sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych

Rozdział 6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (Ewelina Kuberska)
6.1. Istota i zakres zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
6.2. Struktura i treść zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
6.3. Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym – przykład liczbowy

Rozdział 7. Koncepcja sprawozdania finansowego według MSSF (Marek Masztalerz)
7.1. Istota i zakres MSSF
7.2. Cel i użytkownicy sprawozdania finansowego
7.3. Cechy jakościowe informacji w sprawozdaniu finansowym
7.4. Składniki sprawozdania finansowego – definicje i ujmowanie
7.5. Sprawozdanie finansowe i jego główne cechy
7.6. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
7.7. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
7.8. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
7.9. Informacje dodatkowe

Rozdział 8. Wycena i prezentacja wybranych składników sprawozdania finansowego według MSSF (Marek Masztalerz)
8.1. Podstawy wyceny składników sprawozdania finansowego
8.2. Rzeczowe aktywa trwałe
8.3. Aktywa niematerialne
8.4. Nieruchomości inwestycyjne
8.5. Zapasy
8.6. Instrumenty finansowe
8.7. Aktywa biologiczne
8.8. Utrata wartości aktywów
8.9. Przychody
Odpowiedzi na pytania
Wykaz skrótów
Bibliografia

Okładka - ISBN 978-83-8211-053-1
Metadane
  • ISBN: 978-83-8211-053-1
  • e-ISBN: 978-83-8211-054-8
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2021
  • Rok premiery: 2021
  • Strony: 416
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna: pdf
  • Format: B5
  • Licencja: open access
Słowa kluczowe

sprawozdanie finansowe, rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, ustawa o rachunkowości
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 16
ostatnie 3 miesiące: 179