Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Leszek Czapiewski, Józefa Gryko, Jarosław Kubiak, Joanna Lizińska

Finanse przedsiębiorstw

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Czapiewski, L., Gryko, J., Kubiak, J. i Lizińska, J. (2021). Finanse przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Skrypt rozpoczyna się od zagadnień związanych z celem działalności przedsiębiorstwa i relacji między jego interesariuszami. Następnie omawiane są podstawy dokonania wstępnej oceny sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego (podstawy analizy wskaźnikowej). Rozdział 3 dotyczy w całości działalności operacyjnej omawianej przez pryzmat zarządzania kapitałem obrotowym. Można zatem znaleźć tam takie zagadnienia, jak okres konwersji gotówki, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, identyfikację i ocenę stosowanych strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Rozdziały 4 i 5 w dużej mierze można scharakteryzować jako przedstawiające narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji o sposobie finansowania oraz decyzji inwestycyjnych, gdyż omawiane w nich są odpowiednio: rachunek przepływów pieniężnych (jego konstrukcja i interpretacja) oraz wartość pieniądza w czasie (szacowanie wartości przyszłej, obecnej, przeliczanie stóp procentowych). Rozdział 6, wykorzystujący narzędzia omówione w rozdziale 5, jest poświęcony wycenie obligacji i akcji. Zagadnienie to jest ważne zarówno z perspektywy decyzji inwestycyjnych, jak i dotyczących sposobu finansowania. W rozdziale 7 jest analizowana problematyka kształtowania struktury kapitału oraz kosztu kapitału. Prezentowane są zagadnienia dotyczące dźwigni finansowej, a przede wszystkim omawiane sposoby szacowania kosztu kapitału obcego, własnego oraz średnioważonego kosztu kapitału. Część zadań jest poświęcona marginalnemu kosztowi kapitału oraz optymalnemu preliminarzowi inwestycji. Rozdział 8 to kolejny rozdział, który głównie służy przedstawieniu narzędzia – jakim jest planowanie finansowe – do zarządzania finansami, a w szczególności do planowania opłacalności inwestycji, wyceny przedsiębiorstwa czy planowania płynności finansowej. Rozdział 9 służy temu, by czytelnik nauczył się przeprowadzania oceny opłacalności inwestycji i jest poświęcony zagadnieniu doboru przepływów pieniężnych do oceny opłacalności inwestycji oraz obliczaniu i interpretacji miar opłacalności, takich jak NPV, IRR, MIRR, PI czy okres zwrotu. Rozdział 10 natomiast przedstawia podstawy wyceny przedsiębiorstwa. Główny nacisk położono na metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jak wyżej zaznaczono, zarządzanie finansami wymaga uwzględniania ryzyka podejmowanych decyzji finansowych. Dlatego w rozdziale 11 przedstawiono sposoby pomiaru ryzyka, teorię portfela papierów wartościowych oraz inne elementy związane z procesem zarządzania ryzykiem. Skrypt kończy się rozdziałem 12 pokazującym, w jaki sposób można wykorzystać instrumenty pochodne w wybranych obszarach zarządzania ryzykiem.

Rozdział 1. Cel i miejsce zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
Rozdział 2. Ocena sytuacji finansowej
Rozdział 3. Zarządzanie kapitałem obrotowym
Rozdział 4. Przepływy pieniężne
Rozdział 5. Wartość pieniądza w czasie
Rozdział 6. Wycena akcji i obligacji
Rozdział 7. Struktura i koszt kapitału
Rozdział 8. Planowanie finansowe
Rozdział 9. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych
Rozdział 10. Podstawy wyceny przedsiębiorstwa
Rozdział 11. Podstawy zarządzania ryzykiem
Rozdział 12. Wprowadzenie do instrumentów pochodnych

Okładka - ISBN 978-83-8211-041-8
Metadane
  • ISBN: 978-83-8211-041-8
  • e-ISBN: 978-83-8211-193-4
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2021
  • Rok premiery: 2021
  • Strony: 155
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna: pdf
  • Format: A4
  • Licencja: komercyjna
Słowa kluczowe

zarządzanie finansami, przedsiębiorstwa, kapitał, wartość pieniądza, akcje i obligacje, planowanie finansowe, wycena, inwestycje, zarządzanie ryzykiem, instrumenty pochodne
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 26
ostatnie 3 miesiące: 421