Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Marcin Anholcer

Matematyka w ekonomii i zarządzaniu w przykładach i zadaniach

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Anholcer, M. (2020). Matematyka w ekonomii i zarządzaniu w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Książka przygotowana z myślą o studentach pierwszego roku studiów w zakresie zarządzania, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz gospodarki międzynarodowej, którym ma umożliwić samodzielne opanowanie materiału. Stąd duży nacisk położono na przykłady, rozwiązywane „krok po kroku”, aby umożliwić odbiorcy ich dokładne prześledzenie. Krótko omówiono również niektóre zagadnienia, które powinny być opanowane w szkole średniej, ale sprawiają studentom dużo problemów, jak na przykład rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych czy podstawowe własności funkcji wykładniczej i logarytmicznej. Rozdziały 1–3 wprowadzają w podstawowe zagadnienia związane z logiką i teorią mnogości. Zostały w nich omówione między innymi takie zagadnienia, jak rachunek zdań, kwantyfikatory, rachunek zbiorów i relacje. W rozdziałach 4 i 5 przedstawiono podstawy algebry liniowej. Student dowie się z niej, w jaki sposób można zastosować w ekonomii macierze, wektory, wyznaczniki i układy równań liniowych. Rozdziały 6–13 zawierają omówienie podstawowych zagadnień analizy matematycznej i ich ekonomicznego zastosowania. Znalazły się tu więc metody obliczania granic i pochodnych, wyznaczania ekstremów oraz rozwiązywania równań różniczkowych i różnicowych. Zastosowania zostały zebrane w rozdziałach 12 i 13 – to tutaj szukać można między innymi informacji o rachunku marginalnym i podstawach matematyki finansowej. Ostatni rozdział (14) przynosi podstawy rachunku prawdopodobieństwa, w tym, najważniejsze z punktu widzenia przyszłej pracy studenta, rozkłady zmiennych losowych. Każdy podrozdział składa się z krótkiego wstępu teoretycznego, przykładów, zadań do samodzielnego rozwiązania i odpowiedzi. Treść książki dostosowana jest do aktualnych standardów kształcenia na kierunkach studiów w zakresie zarządzania, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz gospodarki międzynarodowej. Jest to jej dodatkowa zaleta, umożliwiająca prowadzenie na jej podstawie zarówno wykładu, jak i ćwiczeń z matematyki (lub przedmiotów równoważnych) na wspomnianych kierunkach. Zbiór powstał na bazie ponad dwudziestoletnich doświadczeń Autora, prowadzącego wykłady i ćwiczenia z przedmiotu matematyka i pokrewnych na Uniwersytecie Ekonomicznym (wcześniej Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu.

Wstęp
Rozdział 1. Logika
1.1. Zdania logiczne
1.2. Kwantyfikatory
Rozdział 2. Zbiory
2.1. Podstawowe pojęcia
2.2. Iloczyn kartezjański
2.3. Zasada włączania i wyłączania
Rozdział 3. Relacje
3.1. Opis relacji
3.2. Własności relacji
3.3. Relacje porządkujące i preferencje
3.4. Optimum Pareto
Rozdział 4. Macierze i wektory
4.1. Podstawowe pojęcia. Działania na macierzach
4.2. Operacje elementarne
4.3. Liniowa niezależność wektorów i rząd macierzy
4.4. Wyznaczniki
4.5. Macierz odwrotna
Rozdział 5. Układy równań i nierówności liniowych
5.1. Układy równań liniowych
5.2. Układy nierówności liniowych
5.3. Podstawy programowania liniowego
Rozdział 6. Wybrane funkcje i ich własności
6.1. Podstawowe pojęcia
6.2. Wielomiany i funkcje wymierne
6.3. Funkcja wykładnicza
6.4. Funkcja logarytmiczna
Rozdział 7. Ciągi i szeregi
7.1. Ciągi i ich granice
7.2. Ciąg arytmetyczny i geometryczny
7.3. Sumy i szeregi
Rozdział 8. Badanie zmienności funkcji jednej zmiennej
8.1. Granice
8.2. Rachunek różniczkowy
Rozdział 9. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych
9.1. Funkcje wielu zmiennych i ich pochodne
9.2. Ekstremum lokalne
9.3. Ekstremum warunkowe
Rozdział 10. Rachunek całkowy
10.1. Całki nieoznaczone
10.2. Całki oznaczone i niewłaściwe
Rozdział 11. Równania różniczkowe i różnicowe
11.1. Równania różniczkowe
11.2. Równania różnicowe
Rozdział 12. Zastosowania ekonomiczne funkcji jednej i wielu zmiennych
12.1. Rachunek marginalny i ekstrema
12.2. Funkcje o szczególnym znaczeniu
Rozdział 13. Matematyka finansowa
13.1. Procent składany, strumienie pieniężne i IRR
13.2. Amortyzacja kredytu
Rozdział 14. Rachunek prawdopodobieństwa
14.1. Podstawy prawdopodobieństwa
14.2. Zmienna losowa
14.3. Dodatek: dystrybuanta rozkładu N(0, 1)
Okładka - ISBN 978-83-8211-027-2
Metadane
  • ISBN: 978-83-8211-027-2
  • e-ISBN: 978-83-8211-028-9
  • Wydanie: II
  • Rok wydania: 2020
  • Rok premiery: 2009
  • Strony: 280
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna: pdf
  • Format: B5
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 17
ostatnie 3 miesiące: 131