Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Piotr Tarka

Uwarunkowania skuteczności badań marketingowych

English title The determinants of marketing research effectiveness

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Tarka, P. (2017). Uwarunkowania skuteczności badań marketingowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-66199-42-2

Prezentowana praca odwołuje się do założeń teorii organizacji i zarządzania, a pośrednio dotyczy teorii marketingu i metodologii badań marketingowych. Przedmiotem rozważań autora były uwarunkowania organizacyjno-metodologiczne oraz efekty badań, w tym także metodyczne aspekty pomiaru skuteczności badań marketingowych w firmach. Główny cel rozprawy to identyfikacja i klasyfikacja kategorii uwarunkowań postulowanego modelu skuteczności badań marketingowych w ujęciu teoretycznym, a następnie konstrukcja empiryczno-operacyjnego modelu pomiarowego i przeprowadzenie analitycznej diagnozy uwarunkowań (w tym wyjaśnienie związków pomiędzy czynnikami i efektami badań wraz ze wskazaniem kluczowych determinant) skuteczności badań marketingowych w firmach w sferze organizacyjnej i metodologicznej. Na strukturę rozprawy składają się dwie główne części, z których pierwsza (rozdział 1) to rozważania o charakterze teoretycznym, wyjaśniającym i koncepcyjnym. Wiele kwestii terminologicznych związanych z problematyką skuteczności badań omówiono właśnie w tym rozdziale; jego treść nawiązuje do zagadnień najważniejszych z punktu widzenia podjętego problemu badawczego. Drugą część rozprawy (rozdziały 2, 3 i 4) stanowią głównie empiryczno-analityczne podstawy umożliwiające weryfikację problemów badawczych i hipotez stawianych w świetle postulowanego modelu konceptualnego skuteczności badań marketingowych. W tej części przedstawiono jednocześnie model operacyjny i metodologię prowadzonych badań empirycznych, zawarto też analizę wyników badań empirycznych oraz uwzględniono uogólniające wnioski, których opis kontynuowany jest w zakończeniu. Podsumowując, pierwsza część pracy przedstawia kluczowe założenia teoretyczne dotyczące istoty, funkcji i procesów badań marketingowych oraz zagadnienia nawiązujące do znaczenia skuteczności badań marketingowych w firmach. Ponadto zawiera ona autorską refleksję nad określonymi uwarunkowaniami skuteczności badań marketingowych. Druga część książki przedstawia wyniki badań empirycznych, na podstawie których zdiagnozowano problem skuteczności badań marketingowych w firmach. Do najważniejszych rezultatów pracy należy zaliczyć: skupienie uwagi na słabo ustrukturalizowanej i opisanej w literaturze krajowej i zagranicznej problematyce skuteczności badań marketingowych; zidentyfikowanie, klasyfikację, systematyzację uwarunkowań organizacyjno-metodologicznych i efektów badawczych; wskazanie najważniejszych determinant owej skuteczności; zaproponowanie i opracowanie modelu i metody pomiaru skuteczności badań marketingowych oraz diagnozę związków występujących pomiędzy poszczególnymi uwarunkowaniami i efektami skuteczności badań marketingowych na gruncie statystycznych analiz i zastosowanych modeli równań strukturalnych (SEM).

Wprowadzenie

1. Istota, znaczenie i uwarunkowania skuteczności badań marketingowych w przedsiębiorstwach
1.1. Istota i funkcje oraz procesowe ujęcie badań marketingowych
1.2. Znaczenie skutecznych badań marketingowych w zarządzaniu marketingowym firmą
1.3. Uwarunkowania organizacyjne skuteczności badań marketingowych
1.4. Uwarunkowania metodologiczne skuteczności badań marketingowych

2. Założenia w konstrukcji modelu konceptualnego skuteczności badań marketingowych
2.1. Model konceptualny i definicja skuteczności badań marketingowych
2.2. Procedura operacjonalizacji modelu skuteczności badań marketingowych
2.3. Instrument pomiarowy w sferze operacjonalizacji modelu skuteczności badań marketingowych

3. Metodologia badań empirycznych, ocena wskaźników i analiza wymiarowości wielkości teoretycznych modelu skuteczności badań marketingowych
3.1. Proces doboru respondentów do próby oraz powody odmowy uczestnictwa w badaniach
3.2. Charakterystyka prób badawczych w ujęciu cech metryczkowych i rekrutacyjnych
3.3. Analiza spójności wskaźników w zakresie badanych wielkości teoretycznych
3.4. Analiza wymiarowości wielkości teoretycznych w operacyjnym modelu skuteczności badań marketingowych

4. Diagnoza uwarunkowań i efektów skuteczności badań marketingowych w przedsiębiorstwach
4.1. Możliwości przedsiębiorstw w sferze pomiaru skuteczności badań marketingowych
4.2. Determinanty skuteczności badań marketingowych w przedsiębiorstwach
4.3. Specyfika poszczególnych uwarunkowań i efektów skuteczności badań marketingowych
4.4. Modelowanie strukturalne (SEM) związków w zakresie uogólnionych uwarunkowań organizacyjno-metodologicznych i efektów skuteczności badań marketingowych

Zakończenie

Załączniki
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Okładka - ISBN 978-83-7417-921-8
Metadane
 • ISBN: 978-83-7417-921-8
 • e-ISBN: 978-83-66199-42-2
 • DOI: 10.18559/978-83-66199-42-2
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2017
 • Rok premiery: 2017
 • Strony: 317
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

badania naukowe, metodyka badań, nauki ekonomiczne, przedsiębiorstwo
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 14
ostatnie 3 miesiące: 104