Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Piotr Idczak

Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe

English title The European Union and the challenges of the futureLegal, financial and commercial aspects

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Małuszyńska, E., Mazur, G. i Idczak, P. (red.). (2015). Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Monografia poświęcona wyzwaniom prawnym, finansowym i handlowym, przed jakimi staje każdy kraj członkowski oraz cała Unia Europejska. Poszczególne artykuły poświęcone są następującym zagadnieniom: konieczność dokonywania zmian w sferze instytucjonalnej w sytuacji istotnych przemian zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu UE; wpływ traktatowych rozwiązań UE na organizację procesów gospodarczych; uprawnienia Komisji Europejskiej do wydawania aktów delegowanych i wykonawczych; jednolity system patentowy; kryzys finansowy 2008+ i związane z nim wzmocnienie zarządzania ekonomicznego, w tym ścisła współpraca fiskalna członków UE; problemy strefy euro; polityka handlowa Unii Europejskiej w kontekście strategii Europa 2020; środki protekcji uwarunkowanej w UE; handel produktami high-tech; handel UE z krajami Dalekiego Wschodu: Japonią i Republiką Korei. Kwestie te były dyskutowane na interdyscyplinarnej konferencji „Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości” zorganizowanej w kwietniu 2015 r. przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach Centrum Doskonałości Jeana Monneta.

Wstęp

ASPEKTY PRAWNE I FINANSOWE
Przemiany instytucjonalne w Unii Europejskiej na przykładzie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (Tadeusz Gadkowski)
Ocena polityki Unii Europejskiej w zakresie sankcji – przykład Islamskiej Republiki Iranu (Katarzyna Radwan)
Wpływ traktatowych rozwiązań Unii Europejskiej na organizację procesów gospodarczych w Polsce (w kontekście zasady społecznej gospodarki rynkowej) (Katarzyna Kokocińska)
Uprawnienia Komisji Europejskiej do wydawania aktów delegowanych i wykonawczych – wpływ na funkcjonowanie urzędów krajowych na przykładzie Głównego Urzędu Statystycznego (Katarzyna Olak, Marek Mroczkowski)
Jednolity patent europejski – największe współczesne wyzwanie prawa Unii Europejskiej? (Żaneta Rzepczyk)
Prawne i gospodarcze wyzwania związane z wprowadzeniem systemu jednolitej ochrony patentowej. Perspektywa swobody przepływu towarów (Miłosz Malaga, Anna Wilińska-Zelek)
Projekt nowych ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (Maciej Kawecki)
Opodatkowanie spadku transgranicznego w Unii Europejskiej (Agnieszka Sobiech)
Program REFIT, inteligentna regulacja i nowe dyrektywy w sprawach zamówień publicznych (Olgierd Lissowski, Jakub Ławniczak)
Te need for a better assessment of the impact of state aid (Paulina Kubera)
Wpływ Unii Europejskiej na polskie ustawodawstwo podatkowe – wybrane zagadnienia (Paweł Mańczyk)
Harmonizacja podatków w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju (Maciej Cieślukowski)
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fnansów publicznych w Polsce na tle rozwiązań przyjętych we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii (Wojciech Bożek)
Rola salda pierwotnego w stabilizowaniu długu publicznego w krajach członkowskich strefy euro w latach 1999–2013 (Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski)
Poziom zadłużenia a wzrost gospodarczy i sytuacja ekonomiczna w nowych krajach członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej (Edward Molendowski, Piotr Stanek)
Budżet strefy euro: realistyczna propozycja czy utopia? (Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
Kryteria konwergencji w świetle kryzysu 2008+ (Magdalena Nawrot)
Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit (Jacek Pera)
ASPEKTY HANDLOWE
Reindustrialization or servitization: trade tendencies in the European Union internal market (Adam A. Ambroziak)
Polityka handlowa Unii Europejskiej a strategia Europa 2020 (Aleksandra Nacewska-Twardowska)
Środki protekcji uwarunkowanej w Unii Europejskiej w świetle przemian w gospodarce światowej (Małgorzata Czermińska)
Negocjacje handlowe Unia Europejska – Japonia – wyzwanie dla Unii Europejskiej w dostępie do japońskiego rynku (Grzegorz Mazur)
Handel produktami high-tech – Unia Europejska na tle wybranych krajów (Małgorzata Fronczek)
Konsekwencje umowy handlowej Unia Europejska – Republika Korei dla wymiany handlowej w sektorze high-tech (Bartosz Michalski)
Okładka - ISBN 978-83-7417-857-0
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-857-0
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2015
  • Rok premiery: 2015
  • Strony: 304
  • Wersja papierowa:
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: B5
  • Licencja: open access
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 18
ostatnie 3 miesiące: 149