Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

978-83-7417-849-5
ISBN: 978-83-7417-849-5
e-ISBN:
Wydanie: I
Rok wydania: 2015
Rok premiery: 2015
Strony: 380
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna:
Format: b5
Licencja: komercyjna
Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Konopczyński, T. (2015). Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Celem książki była analiza wpływu polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy i dobrobyt w długim (nieskończonym) horyzoncie. Zbudowano kilka matematycznych modeli endogenicznego wzrostu tzw. małej gospodarki otwartej, uwzględniających sektor publiczny. Przy ich wykorzystaniu zbadano wpływ wybranych instrumentów polityki fiskalnej na sytuację ekonomiczną sektora prywatnego i publicznego oraz na dobrobyt osiągany przez obywateli. Uwzględniono następujące parametry polityki fiskalnej: wielkość deficytu budżetowego, udział wierzycieli zagranicznych w finansowaniu długu publicznego, stawki podatkowe (z podziałem na podatki od wynagrodzeń, podatki od dochodów z kapitału produkcyjnego, podatki od dochodów odsetkowych oraz podatki konsumpcyjne), wielkość konsumpcji publicznej, a także stopę inflacji traktowaną jako instrument polityki fiskalnej (tzw. podatek inflacyjny).

Rozdział 1
Gospodarka prywatna w warunkach doskonałej mobilności kapitału
1.1. Podstawowe założenia
1.1.1. Doskonała mobilność kapitału
1.1.2. Technologia produkcji
1.1.3. Rynek pracy i kapitału
1.1.4. Akumulacja kapitału
1.1.5. Preferencje konsumentów
1.1.6. Międzyokresowe ograniczenie budżetowe
1.2. Gospodarka rynkowa z niepełną informacją
1.2.1. Zadanie sterowania optymalnego i jego rozwiązanie
1.2.2. Warunki dopuszczalności rozwiązania
1.2.3. Równowaga w gospodarce rynkowej z niepełną informacją
1.2.4. Dlaczego konsumpcja może rosnąć w innym tempie niż PKB?
1.2.5. Dobrobyt w gospodarce rynkowej z niepełną informacją
1.3. Gospodarka rynkowa z pełną informacją
1.3.1. Zadanie sterowania optymalnego i jego rozwiązanie
1.3.2. Warunki dopuszczalności rozwiązania
1.3.3. Równowaga w gospodarce rynkowej z pełną informacją
1.3.4. Dlaczego konsumpcja może rosnąć w innym tempie niż PKB?
1.3.5. Dobrobyt w gospodarce rynkowej z pełną informacją
1.3.6. Porównanie obu typów gospodarek
Aneks do rozdziału 1

Rozdział 2
Gospodarka w warunkach wysokiego zadłużenia
2.1. Podstawowe założenia
2.1.1. Oprocentowanie zadłużenia
2.1.2. Technologia, rynek pracy i kapitału, preferencje konsumentów
2.1.3. Międzyokresowe ograniczenie budżetowe
2.2. Gospodarka rynkowa z niepełną informacją
2.2.1. Zadanie sterowania optymalnego i jego rozwiązanie
2.2.2. Stan stacjonarny (ścieżka równomiernego wzrostu)
2.2.3. Stabilność stanu równowagi
2.2.4. Warunki dopuszczalności rozwiązania
2.2.5. Rozwiązanie modelu gospodarki rynkowej z niepełną informacją
2.2.6. Dobrobyt w gospodarce rynkowej z niepełną informacją
2.3. Wrażliwość gospodarki rynkowej z niepełną informacją na szok finansowy
2.3.1. Zależność ścieżki równomiernego wzrostu od bazowej stopy
procentowej i od premii za ryzyko
2.3.2. Szok specyficzny (wzrost premii za ryzyko)
2.3.3. Szok ogólnoświatowy (wzrost bazowej stopy procentowej)
2.4. Gospodarka rynkowa z pełną informacją
2.4.1. Zadanie sterowania optymalnego i jego rozwiązanie
2.4.2. Stan stacjonarny (ścieżka równomiernego wzrostu)
2.4.3. Stabilność stanu równowagi
2.4.4. Warunki dopuszczalności rozwiązania
2.4.5. Rozwiązanie modelu gospodarki rynkowej z pełną informacją
2.4.6. Dobrobyt w gospodarce rynkowej z pełną informacją
2.4.7. Porównanie obu typów gospodarek
2.4.8. Wrażliwość gospodarki rynkowej z pełną informacją na szok finansowy
2.5. Ilustracja numeryczna (przykładowe symulacje)
2.5.1. Ścieżka równomiernego wzrostu
2.5.2. Wskaźnik utraconego dobrobytu (WUD)
2.5.3. Trajektorie prowadzące do ścieżki równomiernego wzrostu
2.5.4. Dobrobyt a koszt finansowania zagranicznego
Aneks do rozdziału 2

Rozdział 3
Polityka fiskalna w warunkach doskonalej mobilności kapitału
3.1. Podstawowe założenia
3.1.1. Realne i nominalne stopy procentowe
3.1.2. Technologia, rynek pracy i kapitału, preferencje konsumentów
3.1.3. Sektor publiczny (rząd)
3.1.4. Sektor prywatny
3.2. Gospodarka rynkowa z niepełną informacją
3.2.1. Zadanie sterowania optymalnego i jego rozwiązanie
3.2.2. Warunki dopuszczalności rozwiązania
3.2.3. Równowaga w gospodarce rynkowej z niepełną informacją
3.2.4. Dlaczego konsumpcja może rosnąć w innym tempie niż PKB?
3.2.5. Dobrobyt w gospodarce rynkowej z niepełną informacją
3.3. Analiza wrażliwości równowagi w gospodarce rynkowej z niepełną informacją
3.3.1. Podatki
3.3.2. Konsumpcja publiczna
3.3.3. Deficyt i jego finansowanie
3.3.4. Stopa inflacji
3.3.5. Stopa procentowa
3.4. Gospodarka rynkowa z pełną informacją
3.4.1. Zadanie sterowania optymalnego i jego rozwiązanie
3.4.2. Warunki dopuszczalności rozwiązania
3.4.3. Równowaga w gospodarce rynkowej z pełną informacją
3.4.4. Dobrobyt w gospodarce rynkowej z pełną informacją
3.4.5. Neutralność polityki fiskalnej
3.4.6. Porównanie obu typów gospodarek
3.5. Replikacja - optymalne stawki podatków
3.6. Przykładowe symulacje
3.6.1. Bazowy zestaw parametrów
3.6.2. Scenariusz bazowy
3.6.3. Optymalne stawki podatków
3.6.4. Wnioski
Aneks do rozdziału 3

Rozdział 4
Polityka fiskalna w warunkach wysokiego zadłużenia
4.1. Podstawowe założenia
4.1.1. Stopy procentowe
4.1.2. Technologia, rynek pracy i kapitału, preferencje konsumentów
4.1.3. Sektor publiczny (rząd)
4.1.4. Sektor prywatny
4.2. Gospodarka rynkowa z niepełną informacją
4.2.1. Zadanie sterowania optymalnego i jego rozwiązanie
4.2.2. Stan stacjonarny (ścieżka równomiernego wzrostu)
4.2.3. Stabilność stanu równowagi
4.2.4. Warunki dopuszczalności rozwiązania
4.2.5. Rozwiązanie modelu gospodarki rynkowej z niepełną informacją
4.2.6. Dobrobyt w gospodarce rynkowej z niepełną informacją
4.3. Analiza wrażliwości równowagi w gospodarce rynkowej z niepełną informacją
4.3.1. Podatki
4.3.2. Konsumpcja publiczna
4.3.3. Deficyt i jego finansowanie
4.3.4. Stopa inflacji
4.3.5. Bazowe stopy procentowe i premie za ryzyko
4.3.4. Stan początkowy
4.3.7. Tempo wzrostu ludności i stopa deprecjacji kapitału
4.4. Gospodarka rynkowa z pełną informacją
4.4.1. Zadanie sterowania optymalnego i jego rozwiązanie
4.4.2. Stan stacjonarny (ścieżka równomiernego wzrostu)
4.4.3. Stabilność stanu równowagi
4.4.4. Warunki dopuszczalności rozwiązania
4.4.5. Rozwiązanie modelu gospodarki rynkowej z pełną informacją
4.4.6. Dobrobyt w gospodarce rynkowej z pełną informacją
4.5. Analiza wrażliwości równowagi w gospodarce rynkowej z pełną informacją
4.5.1. Podatki
4.5.2. Stan początkowy
4.5.3. Pozostałe parametry
4.6. Replikacja - optymalna polityka fiskalna
Aneks do rozdziału 4

Rozdział 5
Symulacje dla Polski
5.1. Kalibracja modelu dla gospodarki Polski
5.1.1. Parametry funkcji produkcji i inwestycji
5.1.2. Parametry funkcji użyteczności (K, p, f)
5.1.3. Tempo wzrostu ludności (Ś)
5.1.4. Stan początkowy
5.1.5. Przeciętne (efektywne) stopy opodatkowania
5.1.6. Udział konsumpcji publicznej w PKB ( 5.1.7. Deficyt budżetowy i jego finansowanie
5.1.8. Oprocentowanie długu publicznego - bazowa stopa procentowa (sD)
i premia za ryzyko (pD)
5.1.9. Oprocentowanie zadłużenia zagranicznego sektora prywatnego -
bazowa stopa procentowa (sz) i premia za ryzyko (pz)
5.1.10. Inflacja
5.1.11. Bazowy zestaw parametrów
5.2. Scenariusz bazowy
5.2.1. Ścieżka równomiernego wzrostu
5.2.2. Trajektorie prowadzące do ścieżki równomiernego wzrostu
5.3. Replikacja ścieżki równomiernego wzrostu
5.4. "Prawie optymalne" stawki podatków
5.5. Numeryczne badanie wrażliwości stanu równowagi
5.5.1. Podatki
5.5.2. Konsumpcja publiczna
5.5.3. Deficyt i jego finansowanie
5.5.4. Stopa inflacji
5.5.5. Bazowe stopy procentowe i premie za ryzyko
5.6. W poszukiwaniu optymalnych wartości parametrów
Etap 1. Gospodarka rynkowa z pełną informacją
Etap 2. Gospodarka rynkowa z niepełną informacją - replikacja scenariusza A
5.7. Kilka słów przestrogi

Podsumowanie

Bibliografia

Stosowana notacja i spis ważniejszych symboli i skrótów