Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Joanna Błażyńska

Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych

English title The usefulness of financial statement information

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Błażyńska, J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przedmiotem badań autorki monografii nie było sprawozdanie finansowe jako takie, ale informacje finansowe w nim zawarte. Według Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, które określają zasady sporządzania sprawozdań finansowych, wartość poznawcza informacji finansowej wyznaczana jest przez jej użyteczność, która została jednoznacznie zdefiniowana przez wskazanie cech fundamentalnych oraz wzbogacających. Problem badawczy sformułowano zatem następująco: skoro sprawozdania finansowe są zbiorem informacji finansowych, to jakie, jak przetworzone i prezentowane informacje zostaną przez adresatów tych informacji uznane za użyteczne? Można wskazać następujące elementy oryginalności monografii: – wykazanie wielowariantowości i odmienności pojęć „użyteczność” i „jakość” w nauce; – przeprowadzenie analizy relacji między pojęciami dane – informacja – komunikat – wiedza oraz dokonanie przeglądu tych pojęć na gruncie teorii systemów, cybernetyki, teorii informacji, ekonomiki informacji, infologii i podejścia praktycznego; – zaproponowanie autorskiej definicji pojęć „użyteczna informacja” oraz „informacja finansowa”; – zaprezentowanie różnicy między standardami bazującymi na zasadach i regułach; – określenie zakresu pojęciowego sprawozdawczości finansowej, sprawozdań finansowych i raportów finansowych; – wskazanie ewolucyjnych zmian w sprawozdawczości finansowej z uwzględnieniem procesów gospodarczych, kulturalnych i politycznych; – przeprowadzenie rozbioru logicznego cech jakościowych użyteczności informacji; – zidentyfikowanie istotnych obszarów w normatywnym i pozytywnym procesie podejmowania decyzji przez użytkowników informacji finansowych; – określenie kierunków zmian w zakresie użyteczności informacji finansowych; – zidentyfikowanie czynników wpływających na użyteczność informacji finansowych dla odbiorcy informacji; – wskazanie kierunków zmian współczesnej sprawozdawczości finansowej i raportowania informacji o sytuacji jednostek gospodarczych; – wykorzystanie podejścia infologicznego do badań nad użytecznością informacji finansowych.

Wstęp

Rozdział 1. Ewolucyjne podejście do informacji, jakości i użyteczności
w nauce
1.1. Etymologia pojęcia informacja i jego związki frazeologiczne
1.1.1. Dane, informacja, komunikat, wiedza
1.1.2. Istota informacji
1.1.3. Społeczeństwo informacyjne
1.2. Teorie informacji
1.3. Jakość informacji
1.4. Pojęcie i miary użyteczności informacji
1.5. Poszukiwanie informacji
1.6. Informacja finansowa
1.7. Wnioski

Rozdział 2. Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa
2.1. Wieloaspektowość rachunkowości
2.2. Współczesna sprawozdawczość finansowa
2.3. Standardy sprawozdawczości finansowej oparte na zasadach i regułach
2.4. Wpływ polityki na stanowienie standardów sprawozdawczości finansowej
2.5. Komentarz zarządu (Management Commentary)
2.6. Rachunkowość społecznej odpowiedzialności a zrównoważony rozwój
2.7. Wnioski

Rozdział 3. Rola i znaczenie informacji finansowych w sprawozdaniach
finansowych
3.1. Teorie rachunkowości a cele sprawozdań finansowych
3.2. Grupy użytkowników informacji finansowych w sprawozdaniach finansowych i ich potrzeby informacyjne
3.3. Cechy jakościowe użytecznych informacji finansowych w korelacji
z nadrzędnymi zasadami rachunkowości
3.4. Wartość decyzyjna informacji finansowych w sprawozdaniach finansowych
3.5. Podejście normatywne i pozytywne w podejmowaniu decyzji gospodarczych
3.6. Wnioski

Rozdział 4. Prezentacja i ujawnienia informacji finansowych w sprawozdaniach finansowych
4.1. Obiektywne i subiektywne podejście do informacji finansowych
4.2. Estymacja wartości w rachunkowości
4.3. Retrospektywne i prospektywne podejście do wyceny w sprawozdaniach finansowych
4.3.1. Kontrowersje wokół wyceny w wartości historycznej i w wartości godziwej
4.3.2. Zasady i tryb przetwarzania informacji finansowych w wartości
godziwej
4.4. Prezentacja informacji finansowych w sprawozdaniach finansowych
4.5. Wnioski

Rozdział 5. Użyteczność informacji finansowych a raportowanie o sytuacji jednostki gospodarczej
5.1. Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych w ocenie inwestorów indywidualnych w Polsce
5.1.1. Temat, cel i metodyka badania
5.1.2. Charakterystyka próby badawczej
5.1.3. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji przy podejmowaniu decyzji gospodarczych
5.1.4. Cechy jakościowe informacji finansowych sprawozdań finansowych
5.1.5. Wybór modelu wyceny
5.1.6. Postulaty zmian w wycenie i prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych
5.1.7. Końcowe wnioski z badania
5.2. Zmiana postrzegania użyteczności informacji finansowych

Zakończenie

Kwestionariusz badania ankietowego

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel
Okładka - ISBN 978-83-7417-833-4
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-833-4
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2015
  • Rok premiery: 2015
  • Strony: 283
  • Wersja papierowa: oprawa miękka
  • Wersja elektroniczna: PDF
  • Format: B5
  • Licencja: open access
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 10
ostatnie 3 miesiące: 122