Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Magdalena Stefańska

Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Stefańska, M. (2014). Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Głównym celem opracowania jest identyfikacja oraz modelowanie instrumentów i relacji przedsiębiorstw handlu detalicznego z interesariuszami w ramach sfery instrumentalno-czynnościowej do budowania lub wzmacniania ich przewagi konkurencyjnej poprzez CSR.

W książce sformułowano następujące cele szczegółowe:
- umiejscowienie koncepcji CSR w nurtach nauk o zarządzaniu
- wskazanie na znaczenie CSR dla strategii działania przedsiębiorstw handlu detalicznego;
- wyjaśnienie roli społecznej odpowiedzialności w tworzeniu wartości w ramach funkcji wyróżnionych w łańcuchu tworzenia wartości w przedsiębiorstwie oraz identyfikacja uwarunkowań postrzegania przez interesariuszy działań społecznie odpowiedzialnych detalistów;
- identyfikacja znaczenia inicjatyw opartych na idei CSR dla interesariuszy oraz związku pomiędzy aktywnością przedsiębiorstw handlowych w obszarze komunikowania o CSR a zaangażowaniem w kwestie społeczne grup interesariuszy;
- stworzenie modelu, który uwzględniałby istniejące uwarunkowania działań CSR w handlu detalicznym w odniesieniu do strategii konkurowania przedsiębiorstw tego sektora.

Wstęp

Rozdział 1
Koncepcja CSR jako wyznacznik strategii przedsiębiorstw handlu detalicznego
1.1. Ewolucja i istota pojęcia społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
1.2. Koncepcja CSR w wybranych nurtach nauk o zarządzaniu
1.3. Uwarunkowania rozwoju koncepcji CSR w przedsiębiorstwach handlu
detalicznego
1.4. Miejsce społecznej odpowiedzialności w strategiach detalistów

Rozdział 2
CSR a źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego
2.1. Istota i źródła przewagi konkurencyjnej detalistów
2.2. Model łańcucha wartości społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw
2.3. Strategie konkurowania społecznie odpowiedzialnych detalistów na polskim rynku
2.4. Instrumenty marketingowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw opartej na koncepcji CSR

Rozdział 3
Osiąganie przewagi konkurencyjnej dzięki CSR w kluczowych grupach
interesariuszy przedsiębiorstwa handlu detalicznego
3.1. Nabywcy jako interesariusze detalistów działających zgodnie z ideą CSR
3.1.1. Postawy nabywców a postrzeganie CSR
3.1.2. Zachowanie nabywców wobec społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw handlowych
3.1.3. Wpływ strategii pozycjonowania na postrzeganie działań CSR detalisty
3.2. Relacje przedsiębiorstw handlowych z dostawcami w świetle idei CSR
3.2.1. Powiązania w kanałach dostaw w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności
3.2.2. Koncepcja CSR wobec sił przetargowych w relacjach dostawców
i detalistów
3.2.3. Kanały dostaw produktów sprawiedliwego handlu jako przykład
wdrożenia idei CSR
3.3. Pracownicy jako docelowa grupa działań społecznie odpowiedzialnego
detalisty
3.3.1. Warunki pracy w handlu detalicznym
3.3.2. Cele i narzędzia CSR w relacjach detalisty z pracownikami

Rozdział 4
CSR w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego w świetle badań empirycznych
4.1. Metodyka badań empirycznych
4.2. Wybrane uwarunkowania działań CSR wobec nabywców z perspektywy
strategii konkurowania detalistów
4.2.1. Wiedza i postawa nabywców wobec działań społecznie odpowiedzialnych a wizerunek przedsiębiorstwa handlowego
4.2.2. Strategie konkurowania detalistów jako uwarunkowanie oceny działań CSR przez nabywców
4.3. Znaczenie CSR w relacjach przedsiębiorstw handlu detalicznego z dostawcami
4.4. Wpływ społecznej odpowiedzialności na relacje przedsiębiorstwa handlowego z pracownikami
4.4.1. Uwarunkowania postrzegania społecznie odpowiedzialnego pracodawcy przez pracowników sklepów
4.4.2. Czynniki związane z CSR w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa handlowego jako pracodawcy

Rozdział 5
Zarządzanie relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa handlowego
w myśl koncepcji CSR dla umacniania przewagi konkurencyjnej
5.1. Modele relacji z kluczowymi interesariuszami w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlu detalicznego
5.2. Budowanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa handlowe
na podstawie koncepcji CSR - wymiar aplikacyjny

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Spis rysunków, wykresów i tabel

Okładka - ISBN 978-83-7417-808-2
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-808-2
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2014
  • Rok premiery: 2014
  • Strony: 327
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: b5
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 5
ostatnie 3 miesiące: 93