Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

978-83-7417-700-9
ISBN: 978-83-7417-700-9
e-ISBN:
Wydanie: I
Rok wydania: 2012
Rok premiery: 2012
Strony: 263
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna:
Format: B5
Licencja: komercyjna
Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Ankiel-Homa, M. (2012). Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zasadniczym celem poznawczym pracy jest identyfikacja i wyodrębnienie znaków, generujących wartość komunikacyjną opakowań jednostkowych, oraz ocena ich wpływu na postrzeganie, postawy i decyzje nabywcze konsumentów w stosunku do wybranych produktów mleczarskich.
Dla potrzeb realizacji celu głównego przyjęto następujące cele szczegółowe:
- usystematyzowanie wiedzy o roli opakowań jednostkowych w decyzjach nabywczych konsumentów,
- usystematyzowanie wiedzy na temat znaczenia opakowania jednostkowego, rozumianego jako zespół znaków zorganizowanych w kody w komunikacji marketingowej,
- identyfikacja i pogłębiona analiza znaków, kodów oraz komunikatów znaczeniowych, których nośnikiem są opakowania jednostkowe produktów
mleczarskich,
- wyodrębnienie determinant wartości komunikacyjnej opakowań jednostkowych produktów mleczarskich, wpływających na postrzeganie opakowanych produktów i decyzje nabywcze konsumentów,
- wyznaczenie kluczowych zbiorów znaków kodu podstawowego i uzupełniającego opakowań w zakresie postrzegania cech i atrybutów produktu i opakowania oraz wpływu na decyzję zakupu produktów mleczarskich.

Wstęp

Rozdział 1
Opakowanie jednostkowe w procesie podejmowania decyzji nabywczych
konsumenta
1.1.Pojęcie, klasyfikacja i funkcje opakowań
1.2.Opakowanie jednostkowe jako instrument marketingu
1.3.Rola opakowań jednostkowych w decyzjach nabywczych konsumenta

Rozdział 2
Rola i miejsce opakowań jednostkowych w komunikacji marketingowej
2.1.Istota, pojęcie i narzędzia procesu komunikacji marketingowej
2.2.Opakowanie jednostkowe jako zespół znaków w komunikacji marketingowej
2.2.1.Pojęcie i klasyfikacja znaków
2.2.2.Klasyfikacja znaków i kodów opakowań jednostkowych

Rozdział 3
Rola opakowania jednostkowego w procesie zakupu produktów mleczarskich
3.1.Charakterystyka badań konsumenckich
3.1.1.Przedmiot badań
3.1.2.Cel i metodyka badań
3.1.3.Dobór jednostek badawczych
3.2.Analiza znaków i kodów opakowań jednostkowych badanych produktów mleczarskich
3.3.Identyfikacja elementów komunikacyjnych opakowań jednostkowych istotnych w procesie zakupu produktów mleczarskich
3.4.Opakowanie jednostkowe jako determinanta zakupu produktów mleczarskich
3.5.Identyfikacja kluczowych znaków opakowań jednostkowych, wpływających na decyzje zakupu produktów mleczarskich

Rozdział 4
Znaki opakowań jednostkowych jako nośnik komunikatów znaczeniowych o produkcie i opakowaniu
4.1.Komunikaty znaczeniowe opakowań jednostkowych produktów mleczarskich
4.2.Identyfikacja i pomiar znaczeń konotacyjnych opakowań jednostkowych produktów mleczarskich metodą dyferencjału semantycznego Osgooda
4.3.Identyfikacja treści społeczno-kulturowych komunikowanych przez opakowania jednostkowe produktów mleczarskich

Rozdział 5
Wartość informacyjna znaków opakowań jednostkowych produktów mleczarskich
5.1.Identyfikacja i analiza determinant wartości informacyjnej opakowań jednostkowych produktów mleczarskich
5.2.Identyfikacja kluczowych informacji zakodowanych na opakowaniach, wpływających na decyzje zakupu produktów mleczarskich
5.3.Analiza semiotyczna znaków, tworzących wartość informacyjną opakowań jednostkowych produktów mleczarskich

Zakończenie

Załączniki

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków