Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
978-83-7417-571-5
ISBN: 978-83-7417-571-5
e-ISBN:
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rok premiery: 2011
Strony: 227
Wersja papierowa: oprawa miękka
Wersja elektroniczna: PDF
Format: B5
Licencja: open access
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 9
ostatnie 3 miesiące: 79

Waldemar Rydzak

Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru

English title Reputation and crisis management - determinants of the organization's strategy

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.
Sposób cytowania
Rydzak, W. (2011). Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Monografia swoim charakterem i zawartością merytoryczną wpisuje się w szeroki i zróżnicowany nurt rozważań w ramach nowej ekonomii, w której wielu badaczy, poszukując potwierdzenia swoich koncepcji, stara się skupić na badaniu zjawisk gospodarczych z perspektywy mikroekonomii. W teorii kosztów transakcyjnych przyjmuje się, że reputacja i zaufanie są elementami, które mogą poprawiać efektywność transakcji poprzez kompensatę asymetrii informacji istniejącej w momencie ich zawierania. Autor analizuje, na ile reputacja i informacja mogą pomóc w minimalizacji kosztów przedsiębiorstw ponoszonych w związku z sytuacjami kryzysowymi. Przedmiotem rozważań są także potencjalne zachowania interesariuszy powstałe pod wpływem zagrożeń. Podjęta zostaje poza tym próba określenia roli emocji odczuwanych przez otoczenie gospodarcze i społeczne w rozumieniu przekazów informacyjnych dystrybuowanych przez firmy. Przyjęta w książce perspektywa wywodu wpisuje się w nurt badań rozwijanych w ramach ekonomii behawioralnej, a inspirowanych przez nowe osiągnięcia psychologii.

Wstęp
1. Reputacja organizacji a sytuacje kryzysowe
1.1. Reputacja w naukach ekonomicznych
1.1.1. Reputacja a zewnętrzne efekty informacji
1.1.2. Znaczenie reputacji i zaufania do organizacji
1.1.3. Rola zaufania i jego związki z reputacją
1.2. Postrzeganie sytuacji kryzysowej
1.2.1. Kryzys jako element funkcjonowania gospodarki
1.2.2. Kryzys jako element rozwoju organizacji
1.2.3. Kryzys a sytuacja kryzysowa
1.2.4. Sytuacja kryzysowa w obszarze symbolicznym
2. Działania organizacji w sytuacji kryzysowej
2.1. Koncepcje zarządzania w sytuacji kryzysowej
2.1.1. Wprowadzenie do modeli zarządzania w sytuacji kryzysowej
2.1.2. Antycypacyjny model zarządzania kryzysowego B. Olanirana i D. Williamsa
2.1.3. Zintegrowany model zarządzania kryzysowego A. Gonzaleza-Herrery i C. Pratta
2.1.4. Wielofazowy nielinearny model zarządzania w sytuacji kryzysowej T. Jaques‘a
2.1.5. Wielowymiarowy model zarządzania w sytuacji kryzysowej D. Stacksa
2.1.6. Model aktywnego uczestnictwa podmiotów zewnętrznych J. Garnetta
i A. Kozumina
2.1.7. Model wyjścia z zagrożenia A. Elwooda
2.1.8. Propozycja sferycznego modelu działań anty kryzysowych
2.2. Planowanie działań antykryzysowych
2.2.1. Modyfikacja specyfikacji planów działania
2.2.2. Racjonalna improwizacja
3. Komunikowanie się organizacji w sytuacji kryzysowej a ochrona reputacji
3.1. Istota i elementy procesu komunikowania
3.2. Poziomy i kierunki komunikowania się organizacji
3.3. Rodzaje informacji wykorzystywanych do budowania i ochrony reputacji
3.4. Ogólna charakterystyka koncepcji komunikowania się organizacji w sytuacjach
kryzysowych
3.5. Koncepcja odnowy wizerunku W. Benoit
3.6. Teoria sytuacyjnego komunikowania w kryzysie W. Coombsa (SCCT)
3.6.1. Podstawowe założenia teorii SCCT
3.6.2. Rozwój teorii SCCT
3.7. Model spirali komunikowania J. Hale, R. Duleka, D. Hale‘a
3.8. Model metanarracji S. Venette‘a, T. Sellnowa i P. Lang
3.9. Koncepcja długoterminowej odbudowy M. Seegera
3.10. Model komunikowania się organizacji z pracownikami J. Pincusa i L. Acharyi
3.11. Koncepcja mix-motywów P. Murphy
3.12. Model hegemonii w komunikowaniu kryzysowym J. McHale, J. Zompettiego
i M. Moffitt
3.13. Model komunikowania się z otoczeniem w teorii kontyngencji strategicznego
zarządzania konfliktami G. Cameron, A. Pang i Y. Jin
4. Czynniki wpływające na wybór i skuteczność działań informacyjnych organizacji
w sytuacji kryzysowej
4.1. Historia wzajemnych kontaktów organizacji z interesariuszami
4.2. Poziom wiedzy interesariuszy o sytuacji kryzysowej
4.3. Oczekiwania otoczenia
4.3.1. Modele oczekiwań
4.3.2. Zmienność oczekiwań pod wpływem sytuacji kryzysowej
4.4. Ilość i rodzaj informacji przekazywanej interesariuszom
4.4.1. Informacja racjonalna i emocjonalna
4.4.2. Dwuznaczność informacji
4.5. Emocje otoczenia
4.5.1. Stany emocjonalne otoczenia a zachowania informacyjne organizacji
4.5.2. Wpływ emocji na potencjalne zachowania interesariuszy organizacji
4.5.3. Wpływ emocji zależnych i niezależnych od atrybucji na reputację organizacji
4.6. Uwarunkowania kulturowe, demograficzne i społeczno-ekonomiczne działań
informacyjnych
4.6.1. Wpływ różnic międzykulturowych
4.6.2. Wpływ czynników demograficznych
4.6.3. Czynniki polityczne oraz społeczno-ekonomiczne
4.7. Czynniki techniczno-technologiczne
4.7.1. Interaktywność komunikowania
4.7.2. Rozwiązania informatyczne wpływające na szybkość nawiązania dialogu
4.7.3. Zagrożenia związane z komputeryzacją
5. Zmiany w działaniach informacyjnych przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych
w okresie 1998-2008
5.1. Sytuacja kryzysowa w rozumieniu kadry zarządzającej
5.2. Liczba sytuacji kryzysowych doświadczanych przez przedsiębiorstwa
5.3. Planowanie działań na wypadek sytuacji kryzysowych
5.4. Zachowania informacyjne firm w sytuacjach kryzysowych
5.5. Pozytywne i negatywne skutki sytuacji kryzysowych dla organizacji
Zakończenie
Aneks 1. Zarządzanie wrażeniami, teoria atrybucji oraz doskonałości w public relations
Aneks 2. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne w teorii kontyngencji wpływające na zachowania
organizacji i sposób komunikowania się z otoczeniem
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków