Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

978-83-7417-558-6
ISBN: 978-83-7417-558-6
e-ISBN:
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rok premiery: 2011
Strony: 387
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna:
Format: B5
Licencja: komercyjna
Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej w Niemczech

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Hybka, M. M. (2011). Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej w Niemczech. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wstęp
Rozdział 1. Harmonizacja podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej
1.1. Motywy implementacji podatku od wartości dodanej we Wspólnocie Europejskiej i instrumenty prawne jego harmonizacji
1.2. Proces harmonizacji podatku od wartości dodanej
1.3. Wspólnotowy model podatku od wartości dodanej
1.4. Wybór miejsca opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i harmonizacja stawek VAT
1.5. Współpraca administracyjna w dziedzinie podatku od wartości dodanej
1.6. Oszustwa w podatku od wartości dodanej
Podsumowanie
Rozdział 2. Funkcje i konstrukcja podatku od wartości dodanej
2.1. Funkcje podatku od wartości dodanej
2.2. Przedmiot opodatkowania
2.3. Podmiot opodatkowania
2.4. Zwolnienia podatkowe
2.5. Podstawa opodatkowania
2.6. Stawki podatku i moment powstania obowiązku podatkowego
2.7. Odliczanie podatku naliczonego
2.8. Tryb i terminy płatności podatku
2.9. Szczególne formy opodatkowania
Podsumowanie
Rozdział 3. Podatnicy i ich opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej
3.1. Liczba i struktura podatników VAT
3.2. Wysokość i struktura obrotu netto
3.3. Transakcje wewnątrzwspólnotowe i import towarów
3.4. Wysokość i struktura podatku naliczonego, należnego i do zapłaty
3.5. Opodatkowanie podatkowych grup kapitałowych
3.6. Uproszczone formy opodatkowania
Podsumowanie
Rozdział 4. Dochody z podatku od wartości dodanej i czynniki wpływające na ich wysokość
4.1. Wielkość, dynamika, struktura i wahania sezonowe dochodów z VAT
4.2. Wpływ ulg uznaniowych i zaległości podatkowych na dochody z VAT
4.3. Wpływ zmian konstrukcji podatku od wartości dodanej na dochody z VAT i na gospodarkę
4.4. Wpływ koniunktury gospodarczej na dochody z VAT
4.4.1. Przebieg koniunktury gospodarczej w latach 1998-2007
4.4.2. Wpływ zmiennych makroekonomicznych na dochody z VAT
4.5. Produktywność i efektywność VAT
Podsumowanie
Rozdział 5. Redystrybucja dochodów z podatku od wartości dodanej i jego znaczenie fiskalne
5.1. Charakterystyka niemieckiego ustroju federalnego
5.2. Znaczenie VAT w dochodach publicznych i podatkowych oraz w pokryciu
wydatków publicznych
5.3. Zasady podziału dochodów z VAT między federację, kraje związkowe i gminy
5.4. System poziomego wyrównywania dochodów krajów związkowych i gmin z VAT
5.5. Znaczenie VAT w dochodach podatkowych federacji, krajów związkowych i gmin
5.6. Znaczenie fiskalne VAT w Niemczech i innych państwach Unii Europejskiej
Podsumowanie
Zakończenie
Załączniki
Wykaz źródeł
Spis tabel
Spis rysunków
Spis załączników
Determinants of VAT Collection Efficiency in Germany - abstract

Choć na gruncie badawczym nierzadko eksponowane są koncepcje dotyczące moralno-etycznych zagadnień opodatkowania, choć nie słabną poszukiwania sprawiedliwych konstrukcji daninowych, a podatkom próbuje się coraz szerzej przypisywać znaczenie społeczne, ostateczna ocena zawsze sprowadza się do tego, czy i w jakim stopniu określony podatek jest wydajny [...]. Stąd ogromna waga podjętych przez autorkę wysiłków badawczych mających na celu weryfikację czynników determinujących wydajność fiskalną podatku od wartości dodanej [...]. Autorka przyjęła na siebie niełatwą, ale jakże interesującą, poznawczo próbę oceny, czy i w jakim stopniu o znaczeniu fiskalnym VAT decyduje sama jego konstrukcja prawna, a na ile jest to rezultat takich zmiennych, jak koniunktura gospodarcza, mentalność i moralność podatników, skuteczność i efektywność działań organów podatkowych [...]. Siła argumentacji naukowej autorki tkwi w tym, iż ocenia ona znaczenie fiskalne VAT na podstawie bogatych danych statystycznych analizowanych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod wnioskowania.

z recenzji dr hab. Jolanty Szołno-Koguc
 

Nowatorstwo publikacji należy, moim zdaniem, oceniać na tle dotychczasowego dorobku nauki w kwestii podatku od wartości dodanej. Dorobek ten jest znacząco przyczynkowy. Natomiast praca autorki to praca całościowo naukowa pod względem: koncentracji na dowodzeniu tezy, dowodzenia tezy przez kompletny zestaw pytań badawczych, różnorodności metod badawczych z różnych obszarów nauk ekonomicznych [...]. Czytelnik nie znajdzie w tej pracy odsyłaczy do publikacji gazetowych, znajdzie natomiast bardzo bogate i aktualne źródła w odniesieniu do VAT.

z recenzji dr. hab. Bazylego Samojlika