Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
978-83-7417-457-2
ISBN: 978-83-7417-457-2
e-ISBN:
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rok premiery: 2010
Strony: 332
Wersja papierowa: oprawa miękka
Wersja elektroniczna: PDF
Format: B5
Licencja: open access
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 6
ostatnie 3 miesiące: 100

Alina Matuszak-Flejszman

Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001

English title Determinants of improvement of the environmental management system compliant with the requirements of ISO 14001

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.
Sposób cytowania
Matuszak-Flejszman, A. (2010). Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

System zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001 staje się powszechny na całym świecie. Oprócz wymagania zawartego w tej normie, dotyczącego zapobiegania zanieczyszczeniom i zgodności z wymaganiami prawnymi, ważną rolę odgrywa ciągłe doskonalenie efektów środowiskowych. Autorka zidentyfikowała czynniki determinujące doskonalenie systemu i zarządzania oraz oceniła ich istotność na podstawie doświadczenia przedsiębiorstw posiadających wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskowego. Omówiła również wyniki badań dotyczące postrzegania przez przedstawicieli kierownictwa badanych przedsiębiorstw zależności pomiędzy wybranymi czynnikami determinującymi doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego a jego skutecznością i efektywnością. Autorka przedstawiła propozycje rozwiązań, które mogą być wykorzystane w praktyce gospodarczej.

Wprowadzenie

Rozdział I
Możliwości doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w organizacji

1. Istota ciągłego doskonalenia w zarządzaniu organizacją

1.1. Skuteczność i efektywność działań w zarządzaniu organizacją

1.2. Czynniki wpływające na skuteczność działalności organizacji

1.3. Systemowe podejście do zarządzania w aspekcie ciągłego doskonalenia

2. Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego

2.1. Rola zarządzania środowiskowego w zrównoważonym rozwoju

2.2. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego

3. Elementy doskonalenia sytemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001

3.1. Planowanie systemu zarządzania środowiskowego

3.2. Elementy etapu wdrażania systemu zarządzania środowiskowego

3.3. Elementy etapu oceny systemu zarządzania środowiskowego

3.4. Przegląd systemu zarządzania środowiskowego

4. Identyfi kacja i klasyfikacja czynników wpływających na doskonalenie SZŚ

5. Wybrane narzędzia środowiskowe wykorzystywane w doskonaleniu SZŚ

5.1. Projektowanie wyrobu pod kątem środowiska

5.2. Audyty środowiskowe

5.3. Ocena efektów działalności środowiskowej

5.4. Ocena cyklu życia wyrobu

5.5. Etykiety i deklaracje środowiskowe

5.6. Europejski system ekozarządzania i audytu EMAS

5.7. Społeczna odpowiedzialność biznesu

6. Czynniki wpływające na doskonalenie SZŚ a jego skuteczność i efektywność

Rozdział II

Identyfikacja determinant doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 w badanych przedsiębiorstwach

1. Cel, zakres i metodyka badań empirycznych

1.1. Badanie przygotowawcze

1.2. Wyniki badania przygotowawczego – determinanty doskonalenia SZŚ

1.3. Charakterystyka badań właściwych

1.4. Przetwarzanie i analiza danych

2. Opis próby badanych przedsiębiorstw

2.1. Analiza próby badanych przedsiębiorstw w ramach drugiego etapu badania właściwego

2.2. Analiza próby badanych przedsiębiorstw w ramach trzeciego etapu badania właściwego

3. System zarządzania środowiskowego według ISO 14001 w badanych organizacjach

4. Eksploracyjna analiza czynnikowa determinant doskonalenia SZŚ

Rozdział III

Analiza czynników wpływających na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego w badanych przedsiębiorstwach

1. Czynniki wpływające na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego

2. Elementy podlegające doskonaleniu w ramach systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001

2.1. Polityka środowiskowa oraz zaangażowanie kierownictwa

2.2. Zarządzanie aspektami środowiskowymi

2.3. Identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych

2.4. Zarządzanie procesami

2.5. Szkolenia

2.6. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

2.7. Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego

2.8. Sytuacje niebezpieczne i awarie

2.9. Monitorowanie środowiskowe oraz ocena zgodności

2.10. Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze

2.11. Audyty systemu zarządzania środowiskowego

2.12. Przegląd zarządzania

3. Efekty działalności środowiskowej wynikające z doskonalenia SZŚ

3.1. Środowiskowe efekty działalności operacyjnej

3.2. Środowiskowe efekty działalności zarządczej

3.3. Efekty środowiskowe mające wpływ na wyniki ekonomiczne organizacji

3.4. Środowiskowe efekty zewnętrzne

4. Kierunki doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego

5. Skuteczność i efektywność systemu zarządzania środowiskowego

5.1. Skuteczność systemu zarządzania środowiskowego

5.2. Efektywność systemu zarządzania środowiskowego

5.3. Skuteczność a efektywność systemu zarządzania środowiskowego

Zakończenie
Załącznik 1. Kwestionariusz ankietowy drugiego etapu badania właściwego
Załącznik 2. Kwestionariusz ankietowy trzeciego etapu badania właściwego
Załącznik 3. Wykresy analizy wyników badań dotyczących reprezentatywności badanych przedsiębiorstw
Załącznik 4. Statystyki opisowe
Załącznik 5. Przykładowa analiza zależności według współczynnika T-Czuprowa
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów