Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Zygmunt Waśkowski

Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych

English title Determinants and methods of implementing market orientation in sport clubs

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Waśkowski, Z. (2007). Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Scharakteryzowano klub sportowy jako przykład szerzej rozumianej organizacji sportowej. Zaprezentowano naukowe podstawy, na bazie których powstał dotychczasowy dorobek z zakresu marketingu sportowego. Zanalizowano problematykę orientacji marketingowej w odniesieniu do klubów sportowych. Przedstawiono retrospektywną analizę warunków funkcjonowania klubów sportowych w Polsce. Omówiono wyniki badań, które zostały zaprezentowane w przekroju wcześniej zidentyfikowanych obszarów orientacji marketingowej (orientacja na nabywców, orientacja na konkurencję i wewnętrzna koordynacja działań). Na podstawie oceny aktywności marketingowej klubów sportowych oraz wniosków płynących z przeprowadzonych badań określono sposoby implementacji i stosowania orientacji marketingowej, jakie są wykorzystywane w tych podmiotach.

WSTĘP
1. KLUB SPORTOWY JAKO PODMIOT ANALIZY TEORETYCZNEJ
1.1. Organizacje i kluby sportowe
1.1.1. Fazy ewolucji klubów sportowych
1.1.2. Zasoby klubów sportowych
1.2. Struktura rynku sportowego
1.3. Model rynku sportowego
2. ISTOTA I PRZESŁANKI ROZWOJU MARKETINGU W SPORCIE
2.1. Teoretyczne podstawy marketingu w sporcie
2.2. Marketing sportowy a marketing w sporcie
2.3. Determinanty rozwoju marketingu w sporcie
2.4. Ewolucja marketingu w sporcie i jego charakterystyczne cechy
3. MARKETINGOWE ZORIENTOWANIE KLUBÓW SPORTOWYCH – OCENA DOROBKU LITERATURY PRZEDMIOTU
3.1. Orientacja marketingowa – przegląd interpretacji problemu
3.2. Obszary orientacji marketingowej klubów sportowych
3.2.1. Orientacja na nabywców usług sportowych
3.2.1.1. Teorie zachowań nabywców na rynku sportowym
3.2.1.2. Czynniki kształtujące zachowania nabywców na rynku sportowym
3.2.1.3. Obiektywne i subiektywne kryteria segmentacji nabywców
3.2.1.4. Postawa wobec sportu jako kryterium segmentacji nabywców usług sportowych
3.2.2. Orientacja na konkurencję
3.2.2.1. Dualny charakter orientacji klubów sportowych na konkurencję
3.2.2.2. Wykorzystanie benchmarkingu w celu poprawy konkurencyjności klubów sportowych
3.2.3. Wewnętrzna koordynacja działań
3.3. Procesowe podejście do implementacji marketingu w klubach sportowych 94
3.3.1. Proces wdrażania marketingu w klubach sportowych wg B. Mullina . 95
3.3.2. Proces wdrażania marketingu w klubach sportowych wg B. Pitts i D. Stotlara
3.3.3. Proces wdrażania marketingu w klubach sportowych wg M. Shanka 100
3.3.4. Proces wdrażania marketingu w klubach sportowych wg F. Blanna i K. Armstronga
3.3.5. Koło marketingu – podejście procesowe do marketingu w organizacjach non profit wg P. Brinckerhoffa
4. DETERMINANTY I ZAKRES MARKETINGOWEGO ZORIENTOWANIA KLUBÓW SPORTOWYCH W POLSCE
4.1. Struktura podmiotowa sektora sportu w Polsce
4.2. Warunki funkcjonowania klubów sportowych w Polsce – analiza zmian w czasie
4.3. Orientacja marketingowa klubów sportowych w Polsce – metodyka i organizacja badań
4.4. Przesłanki stosowania marketingu w klubach sportowych
4.4.1. Uwarunkowania sprzyjające implementacji marketingu
4.4.2. Przeszkody ograniczające implementację marketingu
4.5. Działania marketingowe klubów sportowych
4.5.1. Zorientowanie klubów sportowych na nabywców
4.5.2. Zorientowanie klubów sportowych na konkurencję
4.5.3. Organizacja marketingu w klubach sportowych
4.6. Marketing w klubach sportowych w ujęciu procesowym
5. WDRAŻANIE ORIENTACJI MARKETINGOWEJ W KLUBACH SPORTOWYCH – DIAGNOZA STANU I PROPOZYCJA MODELU
5.1. Ocena aktywności marketingowej klubów sportowych
5.2. Strategie wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych
5.3. Model orientacji marketingowej klubów sportowych
5.3.1. Działania na zewnątrz klubu sportowego
5.3.1.1. Monitoring otoczenia bliższego
5.3.1.2. Monitoring otoczenia dalszego
5.3.2. Działania wewnątrz klubu sportowego
5.3.2.1. Operacyjne działania marketingowe
5.3.2.2. Strategiczne działania marketingowe
ZAKOŃCZENIE
ANEKS
BIBIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓWOkładka - ISBN 978-83-7417-255-4
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-255-4
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2007
  • Rok premiery: 2007
  • Strony: 242
  • Wersja papierowa:
  • Wersja elektroniczna: pdf
  • Format: B5
  • Licencja: open access
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 8
ostatnie 3 miesiące: 118