Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Joanna Ratajczak

Równość w systemie emerytalnym. Emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Ratajczak, J. (2020). Równość w systemie emerytalnym. Emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Monografia składa się z trzech części. W pierwszej zdefiniowana została równość w systemie emerytalnym, co stało się podstawą opracowania metodyki jej pomiaru w części drugiej. Trzecim elementem badań było wdrożenie zaproponowanej metodyki na przykładzie wybranego systemu emerytalnego (bazowy system emerytalny w Polsce w odniesieniu do mężczyzn i kobiet). Książka sytuuje się w nurcie badań deskryptywnych na temat równości w obszarze zabezpieczenia emerytalnego. Badania prowadzone są przede wszystkim na gruncie ekonomii, zwłaszcza ekonomii polityki społecznej, a także etyki ekonomii, filozofii i prawa. Pierwszy rozdział: „Pojęcie i wymiary równości w systemie emerytalnym”, jest odpowiedzią na pytanie, czym jest równość w systemie emerytalnym. Przedmiotem refleksji są tu między innymi związki między równością a sprawiedliwością dystrybutywną i usystematyzowanie wcześniejszych badań tej problematyki. Zidentyfikowano także wymiary równości (podmiotowy, przedmiotowy, zasad podziału, czasowy i przestrzenny). Rozdział drugi, zatytułowany „Koncepcja pomiaru równości w systemie emerytalnym w wymiarze zasad podziału według płci”, jest poświęcony poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak operacjonalizować i mierzyć równość w jednym z jej wymiarów, tj. w wymiarze zasad podziału (wkładu, potrzeby, sytuacji, dostępu i szans) w systemie emerytalnym według płci. W konsekwencji określono operacyjną definicję danej zasady, zbiór jej cech (desygnatów /denotacji), uszczegółowiono przedmiot pomiaru, a także zaproponowano dobór wskaźników pomiaru i ich ogólną interpretację. Rozdział trzeci „Równość w polskim systemie emerytalnym w wymiarze zasad podziału według płci” zawiera analizy ukierunkowane na odpowiedź na pytanie, czy system emerytalny generuje (nie)równości w wymiarze zasady podziału. Wykorzystując autorski model mikrosymulacyjny zmierzono poziom (nie)równości w bazowym systemie emerytalnym w Polsce między mężczyznami i kobietami w pięciu zidentyfikowanych i zoperacjonalizowanych wcześniej zasadach podziału: równości wkładu, potrzeb, sytuacji, dostępu i szans.

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie i wymiary równości w systemie emerytalnym
1.1. Równość a sprawiedliwość dystrybutywna
1.2. Wymiary równości w systemie emerytalnym
1.2.1. Ujęcie wielowymiarowe
1.2.2. Wymiary równości
1.2.2.1. Wymiar podmiotowy
1.2.2.2. Wymiar przedmiotowy
1.2.2.3. Wymiar zasad
1.2.2.4. Wymiar czasu
1.2.2.5. Wymiar przestrzenny
1.3. Podsumowanie - sprawozdawcza i regulująca definicja równości w bazowym
systemie emerytalnym

Rozdział 2. Koncepcja pomiaru równości w systemie emerytalnym w wymiarze
zasad podziału według płci
2.1. Operacjonalizacja zasad podziału według płci
2.1.1. Uwagi wstępne
2.1.2. Równość zasług
2.1.3. Równość potrzeb
2.1.4. Równość sytuacji
2.1.5. Równość dostępu
2.1.6. Równość szans
2.2. Syntetyczny wskaźnik równości w wymiarze zasad podziału według płci -
Propozycja
2.2.1. Dobór zmiennych diagnostycznych
2.2.2. Ważenie zmiennych diagnostycznych
2.2.3. Transformacja zmiennych diagnostycznych
2.2.4. Wybór formuły agregacyjnej i wyznaczenie na jej podstawie wartości
wskaźnika syntetycznego
2.3. Funkcjonalność syntetycznego wskaźnika równości w wymiarze zasad
podziału według płci

Rozdział 3. Równość w polskim systemie emerytalnym w wymiarze zasad podziału
według płci
3.1. Założenia badań empirycznych
3.2. Poziom równości w wymiarze zasad podziału według płci
3.2.1. Równość wkładu
3.2.2. Równość potrzeb
3.2.3. Równość sytuacji
3.2.4. Równość dostępu
3.2.5. Równość szans
3.3. Wskaźniki równości w wymiarze zasad podziału według płci - podsumowanie

Zakończenie

Spis tabel

Spis schematów

Spis wykresów

Bibliografia

Equity in the pension system. Female and male pension provisions in Poland
Okładka - ISBN 978-83-66199-29-3
Metadane
  • ISBN: 978-83-66199-29-3
  • e-ISBN: 978-83-66199-88-0
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2020
  • Rok premiery: 2019
  • Strony: 131
  • Wersja papierowa: oprawa miękka
  • Wersja elektroniczna: PDF
  • Format: B5
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 9
ostatnie 3 miesiące: 68