Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Tomasz Olejniczak

Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych

English title Senior consumers toward product innovations

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Olejniczak, T. (2019). Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-66199-85-9

Starzenie się ludności postępuje, a skutki wywołane tym procesem stają się coraz bardziej dostrzegalne. Wraz z procesem starzenia się człowieka zachodzą w jego organizmie ogólne zmiany o charakterze fizycznym, fizjologicznym i psychicznym, modyfikując zachowania rynkowe. W sferze ekonomicznej zwiększająca się liczba seniorów wpływa na strukturę produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokajających potrzeby ludzkie. Zachowania konsumentów seniorów w ostatnich latach stały się przedmiotem badań wielu dziedzin nauki; kwerenda bibliograficzna wykazała jednak, że obszar innowacyjności zachowań ludzi starszych nie cieszył się zainteresowaniem badaczy. Zapewne wynika to z często prezentowanego w mediach stereotypu ludzi starszych jako niedostosowanych do zmian otoczenia, zamkniętych na nowości rynkowe. Jako główny cel monografii przyjęto określenie determinant zakupu i akceptacji przez konsumentów seniorów innowacji produktowych wybranych kategorii dóbr materialnych FMCG (fast-moving consumer goods). Przeprowadzono trzyetapową sekwencję badań wśród osób po 60. roku życia na terenie Wielkopolski, wykorzystując metodę wywiadu osobistego. Efektem analiz jest określenie modelu postaw seniorów wobec innowacji oraz zbudowanie modelu zakupu i akceptacji przez seniorów innowacji produktowych na rynku FMCG. Dodatkowo zaproponowano segmentację konsumentów seniorów według kryterium zdefiniowanej innowacyjności konsumenckiej, która pozwoliła na wyodrębnienie pięciu typów: niechętnych konserwatywnych, zorientowanych tradycjonalistów, aspirujących wycofanych, nieświadomych praktycznych oraz racjonalnych innowatorów. Zgromadzony materiał teoretyczno-empiryczny może znaleźć zastosowanie w procesie zarządzania portfelem produktów zarówno na etapie inicjowania i wprowadzania innowacji produktowych na rynek, jak i na etapie modyfikacji produktów już istniejących w celu uzyskania akceptacji konsumentów seniorów.

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. SPOŁECZNY I EKONOMICZNY POTENCJAŁ KONSUMENTÓW SENIORÓW
1.1. Procesy demograficzne w Polsce
1.2. Zróżnicowanie podejścia do problemu starości
1.3. Aspekty psychospołeczne i zdrowotne życia seniorów
1.4. Zabezpieczenie materialne i struktura konsumpcji seniorów w Polsce

ROZDZIAŁ 2. INNOWACJA PRODUKTOWA JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW SENIORÓW
2.1. Konsumenci seniorzy jako uczestnicy rynku
2.2. Istota innowacji produktowych dla seniora
2.3. Proces akceptacji innowacji produktowych przez konsumentów
2.4. Wyznaczniki innowacyjności zachowań konsumentów

ROZDZIAŁ 3. POSTAWY KONSUMENTÓW SENIORÓW WOBEC INNOWACJI
3.1. Metodyka badań zachowań konsumentów seniorów
3.2. Postawy seniorów wobec zmian otoczenia
3.3. Zwyczaje zakupowe konsumentów seniorów

ROZDZIAŁ 4. ZAKUPY INNOWACJI PRODUKTOWYCH PRZEZ KONSUMENTÓW SENIORÓW
4.1. Innowacyjność w zachowaniach konsumentów seniorów
4.2. Postrzeganie innowacji produktowych przez seniorów
4.3. Zakupy i konsumpcja innowacji produktowych przez seniorów

ROZDZIAŁ 5. MODEL AKCEPTACJI INNOWACJI PRODUKTOWYCH PRZEZ KONSUMENTÓW SENIORÓW NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG
5.1. Determinanty zakupu innowacji produktowych przez konsumentów na rynku
produktów FMCG
5.2. Akceptacja innowacji produktowych przez konsumentów seniorów na rynku
produktów FMCG - ujęcie modelowe
5.3. Segmentacja konsumentów seniorów ze względu na innowacyjność postaw
na rynku produktów FMCG

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIKI
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SENIOR CONSUMERS TOWARDS PRODUCT INNOYATIONS

Okładka - ISBN 978-83-66199-14-9
Metadane
 • ISBN: 978-83-66199-14-9
 • e-ISBN: 978-83-66199-85-9
 • DOI: 10.18559/978-83-66199-85-9
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2019
 • Rok premiery: 2019
 • Strony: 266
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

zachowania konsumentów, innowacje, produkt, rynek
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 10
ostatnie 3 miesiące: 130