Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Marzena Remlein

Społecznie odpowiedzialne inwestycje w sprawozdawczości przedsiębiorstw

English title Socially responsible investments in corporate reporting

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Remlein, M. (2019). Społecznie odpowiedzialne inwestycje w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-66199-63-7

Celem monografii jest zbadanie w aspekcie teoretycznym, poznawczym i praktycznym koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania oraz ocena możliwości prezentowania społecznie odpowiedzialnych inwestycji w sprawozdaniu przedsiębiorstwa. Pierwszy rozdział w całości został poświęcony podmiotowi pracy, czyli przedsiębiorstwu oraz jego interesariuszom. Przedstawiono również paradygmat zrównoważonego rozwoju, który stał się punktem wyjścia w rozważaniach na temat koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Drugi rozdział przynosi prezentację obszaru badawczego, tj. sprawozdawczości przedsiębiorstwa. Przedstawiono dylematy współczesnej sprawozdawczości finansowej dotyczące harmonizacji i standaryzacji sprawozdań finansowych, wyceny pozycji sprawozdawczych oraz użytkowników informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Rozdział kończą rozważania na temat jakości informacji sprawozdawczej. Rozdział trzeci poświęcono problematyce inwestycji w systemie rachunkowości. Podjęto analizę istoty i zakresu przedmiotowego pojęcia „inwestycje” w regulacjach prawa bilansowego. Omówiono również problematykę wyceny i prezentacji inwestycji w sprawozdaniu finansowym. Zawarto tu wyniki badań empirycznych dotyczących prezentacji inwestycji oraz efektów działalności inwestycyjnej w sprawozdaniu finansowym i pozostałych elementach sprawozdania przedsiębiorstwa. W rozdziale czwartym wyjaśniono istotę koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Scharakteryzowano jego strategie oraz motywy. Przywołano wyniki przeprowadzonych przez Eurosif, GSIA i US SIF badań dotyczących społecznie odpowiedzialnych inwestycji na świecie, w Europie i w Polsce. Piąty rozdział poświęcono prezentacji wyników własnych badań empirycznych na temat ujawniania informacji o społecznie odpowiedzialnych inwestycjach.

Wstęp

Rozdział 1
Przedsiębiorstwo i jego interesariusze
1.1. Istota i teorie przedsiębiorstwa
1.2. Cel funkcjonowania przedsiębiorstwa
1.3. Interesariusze przedsiębiorstwa
1.4. Paradygmat zrównoważonego rozwoju
1.5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Rozdział 2
Sprawozdawczość jako istotny element polityki informacyjnej przedsiębiorstwa
2.1. Polityka informacyjna przedsiębiorstwa
2.2. Współczesny model sprawozdawczości przedsiębiorstwa
2.3. Dylematy sprawozdawczości finansowej
2.3.1. Harmonizacja czy standaryzacja sprawozdań finansowych?
2.3.2. Koszt historyczny czy wartość godziwa?
2.3.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych - interesariusze czy inwestorzy?
2.4. Jakość informacji sprawozdawczej

Rozdział 3
Inwestycje w systemie rachunkowości
3.1. Inwestycje w ujęciu ekonomicznym i finansowym
3.2. Inwestycje w regulacjach prawa bilansowego
3.3. Wycena inwestycji
3.4. Inwestycje w sprawozdaniu finansowym
3.5. Inwestycje w sprawozdaniu przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych

Rozdział 4
Koncepcja społecznie odpowiedzialnego inwestowania
4.1. Istota koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania
4.2. Rys historyczny koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania
4.3. Zakres i strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania
4.4. Motywy społecznie odpowiedzialnego inwestowania
4.5. Rynek społecznie odpowiedzialnych inwestycji na świecie
4.6. Społecznie odpowiedzialne inwestycje w Polsce
4.7. Przegląd wyników badań dotyczących społecznie odpowiedzialnego inwestowania

Rozdział 5
Ujawnianie informacji na temat społecznie odpowiedzialnych inwestycji - wyniki
badań empirycznych
5.1. Metodyka badań empirycznych
5.2. Badanie poglądów ekspertów z dziedziny rachunkowości
5.3. Prezentacja SRI w sprawozdaniu przedsiębiorstwa w opinii biegłych rewidentów
5.4. Porównanie wyników badań
5.5. Znaczenie informacji sprawozdawczych w decyzjach inwestycyjnych
5.6. Wnioski z przeprowadzonych badań

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

Spis tabel

Spis rysunków

Spis wykresów

Socially responsible investments in corporate reporting (Summary)
Okładka - ISBN 978-83-66199-06-4
Metadane
 • ISBN: 978-83-66199-06-4
 • e-ISBN: 978-83-66199-63-7
 • DOI: 10.18559/978-83-66199-63-7
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2019
 • Rok premiery: 2019
 • Strony: 305
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: komercyjna
Słowa kluczowe

rachunkowość, sprawozdawczość, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, inwestycje
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 12
ostatnie 3 miesiące: 96