Poznań University
of Economics and Business Press
Show menu
Wersja polska
Nowość978-83-8211-202-3
ISBN: 978-83-8211-202-3
e-ISBN: 978-83-8211-203-0
DOI: 10.18559/978-83-8211-203-0
Edition: I
Publication date: 2024
First publication date: 2024
Pages: 148
Print: paperback
Electronic version: pdf
Format: B5
License : open access
Our categories

monograph, economics,
Metadata download

Views

last week: 39
last 3 months: 848

Edited by
Joanna Przybylska, Sławomira Kańduła, Iwona Bogucka

Audyt wewnętrzny narzędziem ułatwiającym zarządzanie organizacją

English title Internal audit as a tool to facilitate organizational management

Availability and purchase

Electronic version
(IBUK)
Electronic version
(CEEOL)
*Clicking the button takes you to an external open access or selling platform.

The book is available in library subscriptions: Ibuk Libra and EBSCO.

For citation
Przybylska, J., Kańduła, S. and Bogucka, I. (Eds.). (2024). Audyt wewnętrzny narzędziem ułatwiającym zarządzanie organizacją. Poznań University of Economics and Business Press. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-203-0

Audyt wewnętrzny polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów zachodzących w organizacji, w szczególności zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego. Audytorzy wewnętrzni pomagają organizacji osiągnąć cele zarówno poprzez zapewnienie o skuteczności tych procesów, jak i przez usługi doradcze. Uniwersalne funkcje audytu przesądziły o tym, że od dawna jest on stosowany nie tylko w sektorze prywatnym, ale także w sektorze finansów publicznych.

Z upływem czasu rola audytu wewnętrznego w organizacji się zmienia. Początkowo audytorzy wewnętrzni koncentrowali się głównie na sferze finansowej. Obecnie badania audytowe obejmują wszystkie obszary działalności danego podmiotu. Dynamiczne zmiany otoczenia organizacji wpływają na to, że wiedza na temat audytu wewnętrznego musi być stale pogłębiana, i to nie tylko przez audytorów, na których spoczywa obowiązek ciągłego rozwoju zawodowego, ale też przez osoby, których działalność może zostać poddana badaniu audytowemu.

Zagadnienia zamieszczone w książce dotyczą wybranych aspektów audytu wewnętrznego, takich jak:

  • kontrola wewnętrzna jako przedmiot audytu,
  • organizacja audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • etyczne aspekty pracy audytora wewnętrznego,
  • metody i techniki wykrywania nadużyć i oszustw finansowych,
  • dowody w procesie audytu wewnętrznego.

Publikacja adresowana jest do audytorów wewnętrznych i innych osób zainteresowanych tą problematyką, m.in. odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą oraz pracowników służb finansowych. Książka może być też wykorzystywana przez studentów studiów ekonomicznych i słuchaczy studiów podyplomowych.

Wstęp (Joanna Przybylska, Sławomira Kańduła)
1. Kontrola wewnętrzna oparta na ramach COSO jako przedmiot badania audytu wewnętrznego (Jakub Grzegorzewski)
Wstęp
1.1. Pojęcie i rola kontroli wewnętrznej
1.2. Raport COSO dla kontroli wewnętrznej
1.3. Alternatywne definicje kontroli wewnętrznej
1.4. Stosowanie raportu COSO I
Podsumowanie
Bibliografia
2. Organizacja audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego (Bartosz Mikołaj Wołoszczuk)
Wstęp
2.1. Podstawowe definicje, cele i zadania audytu wewnętrznego
2.2. Uwarunkowania prawne audytu wewnętrznego
2.3. Organizacja i niezależność audytu wewnętrznego na podstawie przepisów międzynarodowych i krajowych
2.4. Niezależność i obiektywizm audytu wewnętrznego w praktyce jednostek samorządu terytorialnego
Podsumowanie
Bibliografia
3. Etyczne aspekty pracy audytora w świetle badań pilotażowych (Dominika Kranc)
Wstęp
3.1. Audytor wewnętrzny jako zawód zaufania publicznego
3.2. Etyka zawodowa i standardy pracy audytora wewnętrznego
3.3. Postrzeganie kodeksu etyki i standardów audytu wewnętrznego przez audytorów wewnętrznych
Podsumowanie
Bibliografia
4. Metody i techniki wykrywania nadużyć i oszustw finansowych (Julia Weber)
Wstęp
4.1. Charakterystyka nadużyć i oszustw finansowych oraz skala ich występowania w Polsce
4.2. Ryzyko wystąpienia nadużyć i oszustw finansowych oraz mechanizmy ich wykrywania
4.3. Skuteczność metod i technik wykrywania nadużyć i oszustw finansowych
Podsumowanie
Bibliografia
5. Dowody w procesie audytu wewnętrznego (Iwona Bogucka, Joanna Przybylska)
Wstęp
5.1. Dokument i dowód w przepisach prawnych
5.2. Źródła informacji oraz znaczenie dowodów w audycie wewnętrznym
5.3. Techniki gromadzenia dowodów w audycie wewnętrznym
5.4. Gromadzenie, zabezpieczenie i udostępnienie dokumentacji audytu wewnętrznego
Podsumowanie
Bibliografia
6. Audyt standardu obsługi klienta banku (Karolina Łochowicz)
Wstęp
6.1. Standardy obsługi klienta banku
6.2. Metody i techniki oceny satysfakcji klientów banków
6.3. Ocena satysfakcji klientów z usług oferowanych przez bank jako przykład audytu standardu obsługi klienta w świetle przeprowadzonych badań
Podsumowanie
Bibliografia
Zakończenie (Joanna Przybylska, Sławomira Kańduła)
Internal audit as a tool to facilitate organizational management (Summary)