Poznań University of Economics and Business Press

Nowość978-83-8211-092-0
ISBN: 978-83-8211-092-0
e-ISBN: 978-83-8211-093-7
DOI: 10.18559/978-83-8211-093-7
Edition: I
Publication date: 2021
First publication date: 2021
Pages: 242
Print: paperback
Electronic version: pdf
Format: B5
License : open access
Our categories

monograph, commodity science,
Innowacje opakowaniowe na rynku produktów konsumpcyjnych
English title Packaging innovations for consumer goods

Availability and purchase

Print version
(PWN bookstore)
Electronic version
(IBUK)
Electronic version
(CEEOL)
*Clicking the button takes you to an external open access or selling platform.

The book is available in library subscriptions: Ibuk Libra and EBSCO.

For citation
Ankiel, M., Wojciechowska, P. and Wiszumirska, K. (2021). Innowacje opakowaniowe na rynku produktów konsumpcyjnych. Poznań: Poznań University of Economics and Business Press. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-093-7

Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień z zakresu innowacji opakowaniowych. Zawiera charakterystykę przesłanek, kategorii i kierunków rozwoju innowacji na rynku opakowań produktów konsumpcyjnych wraz z rozwiązaniami praktycznymi.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano rynek opakowań w Polsce na tle światowym oraz przedstawiono pojęcie, klasyfikację i determinanty rozwoju innowacji na omawianym rynku. Ponadto omówiono teoretyczne ujęcie procesu rozwoju i komercjalizacji innowacji opakowaniowych. W rozdziale drugim szczegółowo zaprezentowano innowacje materiałowe w segmencie opakowań ze szczególnym naciskiem na rozwiązania, które są zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, filozofią zrównoważonego rozwoju oraz zasadami ekoprojektowania opakowań. Rozdział trzeci zawiera szeroką charakterystykę innowacji konstrukcyjnych i technologicznych. Kolejny poświęcono najbardziej powszechnej kategorii innowacji opakowaniowych, tj. innowacjom marketingowym. Omówiono w nim aktualne rozwiązania w zakresie formy konstrukcyjnej opakowań, grafiki, kolorystyki oraz logotypu marki. Ponadto zaprezentowano przesłanki wdrażania tych rozwiązań, kierunki ich rozwoju, a także podano przykłady skutecznych działań z zakresu wdrażania innowacji marketingowych w segmencie dóbr konsumpcyjnych, głównie na rynku polskim. W rozdziale piątym przybliżono zagadnienia związane z projektowaniem innowacyjnych opakowań w odniesieniu do rynkowych, prawnych, technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów tego procesu. Rozdział szósty monografii powstał we współpracy z firmami z branży opakowaniowej, naukowcami oraz projektantami. Zawarto w nim opis czterech unikatowych projektów, ukazujący proces projektowania z różnych perspektyw, a także poruszono aspekty związane z fazą poszukiwania rozwiązań, testowania i prototypowania.

Wstęp

1. Innowacje opakowaniowe w segmencie produktów konsumpcyjnych

1.1. Zarys rynku opakowań w Polsce i na świecie

1.2. Pojęcie i klasyfikacja innowacji opakowaniowych

1.3. Uwarunkowania rozwoju innowacji opakowaniowych

1.4. Teoretyczne ujęcie procesu rozwoju i komercjalizacji innowacji opakowaniowych

2. Innowacje materiałowe

2.1. Przesłanki wprowadzania innowacji materiałowych w opakowaniach

2.2. Biotworzywa

2.3. Materiały pochodzące z recyklingu

2.4. Papier i tektura

2.5. Materiały hybrydowe i nanokompozyty polimerowe

3. Innowacje konstrukcyjne i technologiczne

3.1. Kierunki rozwoju innowacji konstrukcyjnych i technologicznych

3.2. Opakowania aktywne

3.3. Opakowania inteligentne i interaktywne

3.4. Innowacje w systemach pakowania

3.5. Nowoczesne zamknięcia opakowań

4. Innowacje marketingowe w segmencie produktów konsumpcyjnych

4.1. Przesłanki wprowadzania innowacji marketingowych i kierunki ich rozwoju

4.2. Forma konstrukcyjna i kształt

4.3. Kolorystyka i efekty zdobienia

4.4. Logotyp marki

5. Ujęcie rynkowe innowacyjnego podejścia do projektowania opakowań

5.1. Kontekst w projektowaniu opakowań

5.2. Innowacyjne narzędzia stosowane w procesie projektowania opakowań

5.3. Proekologiczne projektowanie opakowań

5.4. Projektowanie opakowań multisensorycznych

5.5. Projektowanie uniwersalne

6. Rynkowe rozwiązania projektów innowacyjnych produktów konsumpcyjnych – studium przypadku

6.1. FreshInPac – innowacyjne materiały opakowaniowe z laboratorium badań i rozwoju na sklepowe półki

6.2. CheMeS – zrównoważone projektowanie tub kosmetycznych

6.3. Netbox – projektowanie i produkcja opakowań tekturowych

6.4. Torba Borba – projektowanie produktu, doświadczeń i empatii

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Packaging innovations for consumer goods