Poznań University
of Economics and Business Press
Show menu
Wersja polska
978-83-7417-265-3
ISBN: 978-83-7417-265-3
e-ISBN:
Edition: I
Publication date: 2007
Pages: 315
Print: paperback
Electronic version: pdf
Format: B5
License : open access
Our categories

monograph, economics,
Metadata download

Views

last week: 13
last 3 months: 121

Aleksandra Gaweł

Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości

English title Economic determinants of entrepreneurship

Availability and purchase

Electronic version
(CEEOL)
*Clicking the button takes you to an external open access or selling platform.
For citation
Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań University of Economics and Business Press.

W monografii omówiono teoretyczne aspekty związane z ekonomiczną rolą przedsiębiorczości i teoriami je wyjaśniającymi. Przedstawiono ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości w Polsce w okresie transformacji. Zaprezentowano ogólne założenia dotyczące oddziaływania czynników ekonomicznych na aktywność zawodową oraz wpływ poszczególnych elementów ekonomicznego otoczenia zewnętrznego, w szczególności związanych z polityką zatrudnienia, fiskalną i monetarną. Następnie przedstawiono empiryczna weryfikację hipotez: ukazano kształtowanie się przedsiębiorczości na tle sytuacji makroekonomicznej w Polsce w latach 1993-2004, omówiono sytuację na rynku pracy jako determinantę przedsiębiorczości, przedstawiono wpływ polityki fiskalnej na aktywność przedsiębiorczą zarówno na poziomie wpływu zagregowanych przychodów i wydatków budżetowych, jak i dochodów budżetowych z tytułu podatków pośrednich i dochodowych oraz wydatków budżetowych na świadczenia społeczne i inwestycyjne. Na koniec omówiono oddziaływanie polityki monetarnej na przedsiębiorczość, z uwzględnieniem podaży pieniądza, przykładowych instrumentów polityki pieniężnej oraz oszczędności i kredytów.

Wstęp

1. Istota przedsiębiorczości i teorie wyjaśniające jej kształtowanie

1.1. Definicje przedsiębiorcy i jego miejsce w historii myśli ekonomicznej

1.2. Makroekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości w kształtowaniu wzrostu gospodarczego

1.3. Mikroekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości

1.4. Osobowościowe i behawioralne podejście do przedsiębiorczości

1.5. Skłonność do ryzyka jako determinanta przedsiębiorczości w teorii wyboru zajęcia zawodowego

1.6. Wpływ barier płynności na podejmowanie działań przedsiębiorczych

1.7. Sytuacja na rynku pracy jako czynnik determinujący przedsiębiorczość

1.8. Podejmowanie działań innowacyjnych jako wyznacznik przedsiębiorczości

2. Ekonomiczne determinanty aktywności zawodowej przedsiębiorców i pracowników w ujęciu teoretycznym

2.1. Korzyści i koszty wynikające z podjęcia pracy najemnej i działalności przedsiębiorczej

2.2. Ogólne założenia dotyczące oddziaływania czynników ekonomicznych na przedsiębiorczość

2.3. Wpływ poszczególnych elementów ekonomicznego otoczenia zewnętrznego na aktywność przedsiębiorczą

2.3.1. Sytuacja na rynku pracy

2.3.2. Polityka fiskalna

2.3.3. Polityka monetarna

2.4. Metodologia badań wpływu wybranych determinant na aktywność przedsiębiorców

3. Związki między aktywnością przedsiębiorczą, zatrudnieniem i PKB w ujęciu dynamicznym

3.1. Kształtowanie się przedsiębiorczości i zatrudnienia najemnego w Polsce w latach 1993-2004 na tle sytuacji makroekonomicznej

3.2. Wyniki badań empirycznych, określających powiązania między poziomami aktywności ekonomicznej poszczególnych grup zawodowych

3.3. Oddziaływanie sytuacji makroekonomicznej na aktywność zawodową ludności

4. Sytuacja na rynku pracy jako czynnik wyboru zajęcia zawodowego

Uwagi wprowadzające

4.1. Nierównowaga podażowa na rynku pracy jako czynnik oddziałujący na aktywność przedsiębiorczą

4.2. Wpływ przeciętnego czasu poszukiwania pracy na działalność przedsiębiorczą

4.3. Wysiłek pracowników i przedsiębiorców jako determinanta wyboru zajęcia zawodowego

4.4. Możliwości osiągania wynagrodzenia za pracę jako determinanta wyboru między przedsiębiorczością a pracą najemną

5. Wpływ polityki fiskalnej na przedsiębiorczość

Uwagi wprowadzające

5.1. Oddziaływanie zagregowanego poziomu wydatków i dochodów budżetowych na aktywność przedsiębiorców

5.2. Rola dochodów budżetowych z tytułu podatków pośrednich i dochodowych w aktywności przedsiębiorców i pracowników

5.3. Znaczenie rodzajów wydatków budżetowych dla wyboru zajęcia zawodowego

6. Polityka monetarna a aktywność przedsiębiorcza

Uwagi wprowadzające

6.1. Oddziaływanie podaży pieniądza na przedsiębiorczość

6.2. Instrumenty polityki pieniężnej a aktywność przedsiębiorców

6.3. Oszczędności i kredyty w kształtowaniu aktywności przedsiębiorców i pracowników

Zakończenie

Aneksy statystyczne

1. Oznaczenia zmiennych stosowane w badaniu

2. Analiza stacjonarności szeregów czasowych

3. Wyniki analizy przyczynowości Grangera

4. Funkcje regresji wyznaczone w badaniu

5. Funkcje regresji odrzucone w badaniu

Bibliografia

Spis tabel, wykresów i schematów