Poznań University
of Economics and Business Press
Show menu
Wersja polska
978-83-8211-064-7
ISBN: 978-83-8211-064-7
DOI: 10.18559/978-83-8211-064-7
Edition: I
Publication date: 2021
First publication date: 2021
Pages: 253
Print:
Electronic version: pdf
Format: B5
License : open access
Our categories

teextbook, finance and banking,
Metadata download

Views

last week: 40
last 3 months: 822

Edited by
Marta Kluzek, Dorota Wiśniewska, Krzysztof Waliszewski

Finansomania. Podstawy wiedzy o finansach

Availability and purchase

Electronic version
(IBUK)
Electronic version
(CEEOL)
*Clicking the button takes you to an external open access or selling platform.

The book is available in library subscriptions: Ibuk Libra and EBSCO.

For citation
Kluzek, M., Wiśniewska, D. and Waliszewski, K. (Eds.). (2021). Finansomania. Podstawy wiedzy o finansach. Poznań University of Economics and Business Press. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-064-7

Polecamy książkę, która jest jak bardzo dobra multiwitamina. Dostarcza kompleksowego wsparcia osobom, które chcą poznać świat finansów i funkcjonować w tym świecie, a zatem jest wsparciem dla szerokiego grona czytelników. Kompleksowość wiąże się z szerokim spektrum poruszanych zagadnień: od finansów osobistych po finanse międzynarodowe, od finansów publicznych po finanse przedsiębiorstw, od prostych instrumentów finansowych, jak czek, po te notowane na giełdach papierów wartościowych. Co ważne, zagadnienia te przedstawiono w świetnie przyswajalnej pigułce. Przyswajalność tej pigułki wynika z formy i języka przekazu. Czytelnik znajdzie tu przejrzyste definicje i liczne przykłady oraz ilustracje. Znajdzie też zadania, które umożliwią mu weryfikację zdobytej wiedzy.

Choć podręcznik był tworzony z myślą o młodzieży przygotowującej się do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania”, z pewnością będzie też wsparciem dla wielu innych czytelników i poszerzy grono finansomaniaków.

Więcej informacji o olimpiadzie: https://finansomania.edu.pl/.

Wstęp (Marta Kluzek, Krzysztof Waliszewski, Dorota Wiśniewska)

Rozdział 1. Finanse – wprowadzenie (Józefa Monika Gryko, Joanna Lizińska)

1.1. Pojęcie i znaczenie finansów

1.2. Pieniądz jako podstawowa kategoria finansów

1.2.1. Formy pieniądza

1.2.2. Ekonomiczne funkcje pieniądza

1.2.3. Społeczne funkcje pieniądza

1.2.4. Wartość pieniądza w czasie

1.3. Decyzje finansowe w ujęciu podmiotowym

1.4. System finansowy

Pytania i zadania

Rozdział 2. Finanse publiczne (Sławomira Kańduła, Marta Kluzek, Marcin Spychała)

2.1. Sektor finansów publicznych

2.2. Dochody budżetu państwa

2.3. Państwowe fundusze celowe

2.4. Wydatki budżetu państwa

2.5. Budżet środków europejskich i fundusze Unii Europejskiej

2.6. Deficyt budżetowy

2.7. Finanse jednostek samorządu terytorialnego

2.8. Dług publiczny

Pytania i zadania

Rozdział 3. Bankowość (Anna Warchlewska, Marcin Wiśniewski)

3.1. Podmioty w sektorze bankowym

3.2. Bank centralny i polityka pieniężna

3.3. Produkty i operacje bankowe

3.4. Rodzaje kredytów bankowych

3.5. Formy lokowania oszczędności

3.6. Płatności bezgotówkowe, aplikacje mobilne i karty płatnicze

Pytania i zadania

Rozdział 4. Rynek finansowy (Przemysław Grobelny, Katarzyna Perez, Dorota Wiśniewska)

4.1. Istota rynku finansowego

4.2. Podmioty na rynku finansowym

Instytucje nadzorujące rynek finansowy

Instytucje organizujące rynek finansowy

Uczestnicy rynku finansowego

4.3. Instrumenty finansowe

Instrumenty rynku pieniężnego

Instrumenty rynku kapitałowego

Instrumenty rynku walutowego

Instrumenty pochodne (derywaty)

4.4. Portfel inwestycyjny

Pytania i zadania

Rozdział 5. Ubezpieczenia gospodarcze (Monika Kaczała, Malwina Lemkowska)

5.1. Zarządzanie ryzykiem

5.2. Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze

5.3. Umowa ubezpieczenia

5.4. Struktura produktowa polskiego rynku ubezpieczeń

5.5. Otoczenie instytucjonalne polskiego rynku ubezpieczeń

Pytania i zadania

Rozdział 6. Finanse przedsiębiorstw (Marta Kluzek, Maciej Szczepkowski, Dorota Wiśniewska)

6.1. Przedsiębiorczość i formy prowadzenia działalności gospodarczej

6.2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

6.3. Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa

6.4. Decyzje inwestycyjne i miary ich efektywności

6.5. Pojęcie kapitału i źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa

6.6. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie

6.7. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki płynności

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki sprawności działania

Wskaźniki pozycji rynkowej

6.8. Planowanie finansowe jako narzędzie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

Pytania i zadania

Rozdział 7. Finanse gospodarstw domowych (Krzysztof Waliszewski, Anna Warchlewska)

7.1. Istota i zarządzanie finansami osobistymi a cele gospodarstwa domowego

7.2. Wybrane decyzje finansowe podejmowane w ramach zarządzania finansami osobistymi

7.2.1. Prowadzenie budżetu domowego (planowanie dochodów i kontrola wydatków)

7.2.2. Gromadzenie oszczędności i inwestowanie

7.2.3. Utrzymywanie płynności finansowej i zadłużenie na cele konsumpcyjne i inwestycyjne

7.3. Doradztwo finansowe dla gospodarstw domowych

7.4. Edukacja finansowa oraz kształtowanie wiedzy i świadomości finansowej gospodarstw domowych

7.5. Zagadnienia problemowe w finansach osobistych

7.5.1. Wykluczenie finansowe

7.5.2. Nadmierne zadłużenie i upadłość konsumencka

Pytania i zadania

Rozdział 8. Finanse międzynarodowe (Monika Andrzejczak, Justyna Światowiec-Szczepańska)

8.1. Międzynarodowy system finansowy i jego instytucje

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW, International Monetary Fund)

Bank Światowy (BŚ, World Bank)

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BRM, Bank for International Settlements)

Regionalne banki rozwoju

8.2. Polityka finansowa Unii Europejskiej jako organizacji ponadpaństwowej

8.3. Pieniądz międzynarodowy i systemy pieniężne

8.4. Kursy walutowe i systemy kursowe

8.5. Parytet siły nabywczej pieniądza

8.6. Bilans płatniczy

8.7. Rozliczenia międzynarodowe

8.8. Międzynarodowe rynki i kryzysy walutowe

Pytania i zadania

Odpowiedzi

Bibliografia

Skorowidz