Poznań University
of Economics and Business Press
Show menu
Wersja polska
978-83-7417-951-5
ISBN: 978-83-7417-951-5
e-ISBN:
Edition: I
Publication date: 2017
First publication date: 2017
Pages: 166
Print: paperback
Electronic version: PDF
Format: B5
License : open access
Our categories

monograph, finance and banking,
Metadata download

Views

last week: 9
last 3 months: 84

Agnieszka Ignyś

Korporacyjne prawa akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych

Availability and purchase

Print version
(PWN bookstore)
Electronic version
(CEEOL)
*Clicking the button takes you to an external open access or selling platform.
For citation
Ignyś, A. (2017). Korporacyjne prawa akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych. Poznań University of Economics and Business Press.

Celem monografi i jest prezentacja najważniejszych cech charakterystycznych (silnych i słabych stron) systemu ochrony praw akcjonariuszy w polskim modelu ładu korporacyjnego. Celowi głównemu podporządkowane są cele szczegółowe, które obejmują: • prezentację stanowisk najważniejszych badaczy ładu korporacyjnego na podstawie literatury krajowej i światowej w zakresie kwestii związanych z prawami akcjonariuszy, nadużyciami na niekorzyść akcjonariuszy oraz narzędziami ochrony tych praw; • określenie stanu występowania wybranych narzędzi ochrony praw akcjonariuszy w polskich spółkach giełdowych w formie badania empirycznego obejmującego całą populację spółek obecnych na GPW w Warszawie; • sformułowanie konkluzji co do stanu ochrony praw akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych; • wskazanie kierunków doskonalenia ładu korporacyjnego w Polsce na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań oraz analizy dokumentacji UE. Konstrukcja pracy została podporządkowana jej celom i obejmuje wstęp, pięć rozdziałów, zakończenie oraz bibliografię.

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie ładu korporacyjnego
1.1. Definicje i cele ładu korporacyjnego
1.2. Pojęcie spółki akcyjnej
1.3. Anglo-amerykański i europejski kontynentalny model ładu korporacyjnego
1.3.1. Model anglo-amerykański
1.3.2. Model europejski
1.4. Perspektywy poznawcze ładu korporacyjnego
1.4.1. Perspektywa prawna ładu korporacyjnego
1.4.2. Perspektywa ekonomiczna ładu korporacyjnego
1.4.3. Perspektywa zarządcza ładu korporacyjnego
1.5. Ład korporacyjny w świetle wybranych ujęć teoretycznych
1.5.1. Modele teoretyczne charakteryzujące cele ładu korporacyjnego
1.5.2. Teorie behawioralne a ład korporacyjny
1.5.3. Teoria agencji i teoria praw własności
1.6. Jakość ładu korporacyjnego
1.7. Współczesne wyzwania ładu korporacyjnego

Rozdział 2. Podmioty ładu korporacyjnego i ich prawa
2.1. Akcjonariusze dominujący
2.1.1. Akcjonariusze indywidualni dominujący
2.1.2. Akcjonariusze instytucjonalni dominujący
2.1.3. Państwo jako akcjonariusz dominujący
2.2. Akcjonariusze mniejszościowi
2.2.1. Akcjonariusze indywidualni mniejszościowi
2.2.2. Akcjonariusze instytucjonalni mniejszościowi
2.2.3. Państwo jako akcjonariusz mniejszościowy
2.2.4. Pracownicy jako akcjonariusze
2.3. Analiza praw akcjonariuszy
2.3.1. Majątkowe i korporacyjne prawa akcjonariuszy
2.3.2. Korporacyjne prawa akcjonariuszy mniejszościowych
2.3.3. Ochrona praw akcjonariuszy w UE

Rozdział 3. Formy nadużyć praw akcjonariuszy
3.1. Formy nadużyć ze strony kierownictwa
3.2. Formy nadużyć ze strony dominującego akcjonariusza
3.3. Inne nadużycia w ladzie korporacyjnym

Rozdział 4. Zewnętrzne i wewnętrzne narzędzia ochrony korporacyjnych praw
akcjonariuszy
4.1. Zewnętrzne narzędzia ładu korporacyjnego
4.1.1. Kodeksy dobrych praktyk ładu korporacyjnego
4.1.2. Rankingi ładu korporacyjnego
4.2. Wewnętrzne narzędzia ładu korporacyjnego
4.2.1. Rada spółki
4.2.2. Wymagania kwalifikacyjne i niezależność członków rady
4.2.3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy
4.2.4. Relacje inwestorskie i transparentność spółki
4.2.5. Wynagrodzenia menedżerów
4.2.6. Struktura własności

Rozdział 5. Ochrona korporacyjnych praw akcjonariuszy w Polsce
5.1. Przedmiot badań
5.2. Metodyka badań
5.3. Hipotezy badawcze
5.4. Opis próby badawczej
5.5. Wyniki badań
5.6. Konkluzje

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków