Poznań University
of Economics and Business Press
Show menu
Wersja polska
978-83-7417-860-0
ISBN: 978-83-7417-860-0
e-ISBN:
Edition: I
Publication date: 2015
First publication date: 2015
Pages: 352
Print: paperback
Electronic version: PDF
Format: B5
License : open access
Our categories

monograph, management,
Metadata download

Views

last week: 11
last 3 months: 96

Robert Romanowski

Wpływ wsparcia systemów innowacji na rozwój lokalny

English title Impact of innovation systems support on local development

Availability and purchase

Electronic version
(CEEOL)
*Clicking the button takes you to an external open access or selling platform.
For citation
Romanowski, R. (2015). Wpływ wsparcia systemów innowacji na rozwój lokalny . Poznań University of Economics and Business Press.

W monografii podano możliwości określenia siły wpływu wsparcia systemów innowacji na rozwój lokalny. Wsparcie rozumiane jest w pracy jako pomoc publiczna. Analiza możliwości rozwoju lokalnych systemów innowacji (LSI) jest rozwinięciem dość obszernie opisanej problematyki rozwoju regionalnych systemów innowacji. W monografii postanowiono odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: 1) które wydatki w ramach polityki spójności wpływają pozytywnie na rozwój lokalny, 2) w jakich grupach powiatów wydatki na infrastrukturę techniczną, infrastrukturę wiedzy, w tym kapitał ludzki, oraz na innowacyjność wpływają na stan i tempo rozwoju lokalnego, oraz 3) jaka powinna być rola lokalnych systemów innowacji w stymulowaniu rozwoju lokalnego po 2020 roku, gdy ograniczeniu ulegną pieniądze publiczne wydawane na politykę spójności.

Wstęp

Rozdział 1

Rozwój gospodarczy na poziomie lokalnym – ujęcie teoretyczne

1.1. Wybrane teorie rozwoju gospodarczego

1.2. Rozwój gospodarczy w ujęciu regionalnym

1.3. Relacje między rozwojem lokalnym i regionalnym

Rozdział 2

Znaczenie innowacji w gospodarce napędzanej wiedzą

2.1. Założenia gospodarki napędzanej wiedzą

2.2. Pojęcie i typy innowacji

2.3. Instytucje regionalnych i lokalnych systemów innowacji

Rozdział 3

Polityka innowacyjna w Unii Europejskiej

3.1. Prawne podstawy polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej

3.2. Strategia lizbońska – trzecia generacja polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej

3.3. Miejsce innowacyjności w założeniach polityki spójności w Polsce w latach 2007–2013

Rozdział 4

Założenia i podstawy metodyczne badania wpływu wydatków publicznych realizowanych w ramach polityki spójności na rozwój lokalny w latach 2007–2013 w Polsce

4.1. Klasyfikacje powiatów przyjęte w procedurze badawczej

4.2. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach polityki spójności – ujęcie modelowe

Rozdział 5

Analiza wsparcia rozwoju powiatów w Polsce w ramach polityki spójności w latach 2007–2013

5.1. Etapy analizy empirycznej i charakterystyka wykorzystanych czynników wsparcia

5.2. Analiza wpływu polityki spójności na rozwój powiatów w Polsce

5.3. Modele równań opisowych wpływu wydatków związanych z infrastrukturą techniczną na rozwój powiatów w Polsce

5.4. Modele równań opisowych wpływu wydatków związanych z działalnością innowacyjną i rozwojem infrastruktury wiedzy na rozwój powiatów w Polsce

Rozdział 6

Możliwości wsparcia rozwoju lokalnych systemów innowacji w Polsce po 2014 roku

6.1. Ocena wpływu wsparcia rozwoju lokalnych systemów innowacji na rozwój
lokalny w latach 2007–2013

6.2. Możliwości realizowania polityki innowacyjnej na poziomie lokalnym w latach
2014–2020 w Polsce

6.3. Znaczenie marketingu terytorialnego w rozwoju lokalnych systemów innowacji
po 2020 roku w świetle prowadzonych badań

Zakończenie