Poznań University
of Economics and Business Press
Show menu
Wersja polska
978-83-66199-92-7
ISBN: 978-83-66199-92-7
e-ISBN:
Edition: III
Publication date: 2020
First publication date: 2018
Pages: 168
Print: paperback
Electronic version:
Format: A4
License : commercial
Our categories

accounting,
Metadata download

Views

last week: 6
last 3 months: 98

Dawid Garstecki, Karolina Kwiecińska

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Zbiór zadań

Availability and purchase

Print version
(PWN bookstore)
*Clicking the button takes you to an external open access or selling platform.
For citation
Garstecki, D. and Kwiecińska, K. (2020). Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Zbiór zadań. Poznań University of Economics and Business Press.

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w światowej i polskiej gospodarce. Są nie tylko motorem napędowym większości rozwiniętych gospodarek, ale także podmiotami twórczymi i oferującymi innowacyjne rozwiązania. Rachunkowość tych jednostek różni się od rachunkowości dużych podmiotów. Układ proponowanej publikacji w formie zbioru zadań ma pomóc studentom w zrozumieniu tych różnic. Zbiór zadań został podzielony na pięć części. W części pierwszej zawarto zadania dotyczące przejścia z ewidencji podatkowych na pełną księgowość. Druga część opracowania poświęcona została uproszczeniom w rachunkowości finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Część trzecia dotyczy ewidencji aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. W tej części uwzględniono takie obszary problemowe rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, jak dotacje na nabycie środka trwałego, kaucje, przedpłaty, kredyty inwestycyjne i obrotowe, benefity pracownicze, rozliczenie wyniku finansowego w spółce kapitałowej i w przedsiębiorstwie osoby fizycznej i inne. Czwarta część opracowania zawiera kompleksowe studia przypadków, w których student musi zaksięgować operacje gospodarcze, zamknąć konta oraz uzupełnić wybrane elementy sprawozdania finansowego. W ostatniej części zamieszczono zadania z obszaru rachunkowości zarządczej małych i średnich przedsiębiorstw.

Wstęp
Część I. Przejście z ewidencji podatkowej na pełną księgowość
Rozdział 1. Sporządzenie inwentarza oraz otwarcie ksiąg rachunkowych
Część II. Uproszczenia w rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw
Rozdział 2. Zasady korzystania z uproszczeń
Rozdział 3. Uproszczenia w wycenie i ewidencji
Rozdział 4. Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej
Część III. Rachunkowość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
Rozdział 5. Ewidencja aktywów
Rozdział 6. Ewidencja pasywów
Rozdział 7. Ewidencja i ustalanie wyniku finansowego
Część IV. Rachunkowość i sprawozdawczość w małych i średnich przedsiębiorstwach - studia przypadków
Rozdział 8. Studia przypadków
Część V. Rachunkowość zarządcza małych i średnich przedsiębiorstw
Rozdział 9. Koszty i ich rachunki
Rozdział 1O. Kalkulacje kosztów
Rozdział 11. Analiza progu rentowności
Rozdział 12. Budżetowanie